Chwefror 2019

CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llansadwrn a gynhaliwyd yn yr Ystafell Ddarllen Llansadwrn ar nos Fercher 6ed Chwefror, 2019.

Presennol:
Cadeirydd: Cyng. J. M. Evans
Cynghorwyr: J. M. Davies, J. Couch, L. Jones, C. Hudson, C. Powell

1. Ymddiheuriadau
Cyng. C. Jones, Cynghorydd Sir A. Davies

2. Cofnodion y cyfarfod blaenorol a materion yn codi nad oeddent wedi’u cynnwys ar yr Agenda
Derbyniwyd y cofnodion fel rhai cywir.

3. Datgan Diddordeb
Cyng. J. Couch – Gardd Gymunedol

4. Materion yn codi o’r cofnodion:

4.2 Ystafell Ddarllen Llansadwrn
Ymddiheurodd y Clerc am beidio ag ymateb i gwestiwn oddi wrth Bwyllgor yr Ystafell Ddarllen “Pwy sy’n gyfrifol am Yswiriant yr Ystafell Ddarllen, a beth mae’n ei gwmpasu? Awgrymodd y Clerc iddynt gysylltu â’u cwmni yswiriant yn uniongyrchol i ofyn yn union beth y maent yn talu amdano ac a yw Atebolrwydd Cyhoeddus yn cynnwys yr aelodau.

8 (c) Cyfyngiadau Cyflymder
Mynegwyd pryder nad oedd dim wedi’i wneud ynglŷn â’r cyfyngiadau cyflymder drwy’r pentref, roedd yn beryglus pan oedd plant lleol allan yn beicio. Y Clerc i wneud ymholiadau pellach ac adrodd y mater eto i’r Cynghorydd Sir.

Cyffordd Brownhill
Roedd y Cynghorydd J. Couch wedi cael cyfeiriad perchnogion Brownhill gan eu bod yn byw yn yr Almaen. Y Clerc i ysgrifennu atynt ynglŷn â Chyffordd Brownhill.

8 (1) Ardal Chwarae Llansadwrn
Roedd y Clerc wedi siarad â’r tirfeddianwyr newydd a byddai’r coed yn cael eu torri i lawr. Adroddwyd bod mainc ger yr Ardal Chwarae roedd angen ei thrwsio. Rhaid gwneud ymholiadau gyda’r perchnogion ynglŷn â dyfodol y Fainc.

Gwefan
Gan fod Lyndsey Maiden yn mynychu’r cyfarfod nesaf, cytunwyd i holi gwybodaeth am faint o hysbysebion a dderbyniwyd ac a fyddai hyn yn lleihau’r ffi cynnal.

Diffibriliwr
Roedd y Clerc wedi cwblhau cais am arian i Williams Brownhill, derbyniwyd ateb yn dweud y byddai hyn yn cael ei drafod yn eu cyfarfod ym mis Ebrill.

(2) Materion Priffyrdd
Roedd y materion canlynol yn parhau heb gael ei ddatrys:
Cwm Mynydd Bach – ddaear yn suddo (cyfrifoldeb tirfeddiannwr neu briffyrdd)
Dreiniau wedi’u blocio y tu allan i’r Cae Cymunedol
Draen y tu allan i’r Ystafell Ddarllen
Y Clerc i gysylltu eto gyda Cyngor Sir Caerfyrddin a hefyd gysylltu â’n Cynghorydd Sir
Gardd Gymunedol
Derbyniwyd llythyr cais am arian, a thrafodir hyn o dan Eitem 7 ar yr Agenda.

Cyfethol aelod Cyngor Cymuned
Gan gyfeirio at gyfethol Cynghorydd Cymuned, dim ond un ymgeisydd oedd wedi rhoi ei enw ymlaen sef Ms Trish Evans, Bellview, Llansadwrn. Trafodwyd a chytunodd i gyfethol Ms Evans fel aelod o’r Cyngor Cymuned.

5. Gohebiaeth
(a) Cyngor Sir Caerfyrddin – E/38247 – Rhyddhau amod cynllunio Rhif 10 o E/18750 – tir a arferai fod yn rhan o Heddfryn, Llansadwrn – Partneriaeth Brown
(b) Llythyr oddi wrth Marianne Cahill – yn gofyn i ni ystyried wyneb caled ar gyfer lle parcio i geir a lle troi ar y Cae Cymunedol. Y Clerc i gadarnhau y byddai gwaith yn cael ei wneud i’r fynedfa pan fyddai’r tywydd yn gwella.
(c) Holiadur a anfonwyd yn flaenorol – ailgylchu
(Nodwyd bod banc Potel y tu ôl i’r Sextons)
(ch) Anfonwyd yn flaenorol – Cytundeb a Datganiad o Fwriad – Gardd Gymunedol
(d) Anfonwyd yn flaenorol – CDLl
(d) C.FF.I. – tocynnau am ddim ar gyfer y Rali Flynyddol
(e) Age Cymru Sir Gâr – Gwiriad cartrefi yn rhad ac am ddim
(f) Canolfan Cydweithredol Cymru – tai dan arweiniad y gymuned
(ff) Dathlu Diwylliant 2019
(g) Un Llais Cymru
(ng) Parti Gardd Palas Buckingham

6. Taliadau a Rhoddion

YNH (gwefan) – £11.00
Colin Darman – £550.00

Rhoddion
Derbyniwyd llythyr oddi wrth Urdd Gobaith Cymru – Blaenau Tywi yn gofyn am gyfraniad tuag at drefnu rownd gyntaf yr Eisteddfodau lleol. Cytunwyd i roi rhodd o £ 35.00.

Derbyniwyd llythyr oddi wrth Bwyllgor Gardd Gymunedol Llansadwrn ynglŷn â chais am £1,500 tuag at ffens o amgylch yr ardd gymunedol. Yn dilyn ymchwil, cytunwyd mai’r ffefryn oedd ffens stoc o rwydi gwifrau, pyst pren meddal crwn a gwifren blaen ar ei ben i densiwn a giât dur (yn debyg i’r cae cymuned). Trafodwyd a chytunwyd y byddai’r Cyngor Cymuned yn talu am osod y ffens..

Archwiliad 2019/2020
Trafodwyd a chytunodd i ofyn i’r archwilydd mewnol presennol archwilio’r cyfrifon ar gyfer 2018/2019. Y Clerc i anfon llythyr i gadarnhau..

Llofnodi adroddiadau chwarterol ar incwm a gwariant / datganiadau banc
Dosbarthwyd ac arwyddwyd copïau.

8. Unrhyw Fater Arall
Dim.

9. Dydd y cyfarfod nesaf
Cynhelir y cyfarfod nesaf at Nos Fercher 6ed Mawrth, 2019