Author: Lyndsey Maiden

Dyddiad cau cais Cynllun Setliad yr UE (30-Mehefin)

Rydym yn cysylltu â chi ar ran yr elusen Settled, i’ch gwneud yn ymwybodol o’r dyddiad cau ar 30 Mehefin ar gyfer ceisiadau i Gynllun Setliad yr UE. Mae’r e-bost hwn yn darparu gwybodaeth am y cynllun.

Mae’r e-bost hwn yn darparu mwy o wybodaeth am y cynllun. Byddem yn gwerthfawrogi pe gallech anfon yr e-bost hwn at eich cynghorwyr oherwydd efallai eu bod yn adnabod pobl a allai gael eu heffeithio. Efallai yr hoffech chi bostio peth o’r wybodaeth a ddarperir ar eich tudalen Facebook gymunedol hefyd os oes gennych chi un.

Sefydlwyd Cynllun Setliad yr UE o dan delerau  y cytundeb a wnaeth y DU wrth adael yr UE, mae’n berthnasol i ddinasyddion yr UE ac EFTA a ddaeth i’r DU cyn diwedd y cyfnod Pontio Brexit ar ddiwedd mis Rhagfyr 2020. Mae trefniadau tebyg yn berthnasol ar gyfer dinasyddion y DU sy’n byw ac yn gweithio ar gyfandir Ewrop.

Mae angen i drigolion yr UE ac EFTA yn y DU yr effeithir arnynt gan hyn wneud cais os ydynt yn dymuno cadw eu hawliau i fyw, gweithio ac astudio yn y DU. Nid yw rhai pobl yn ymwybodol bod hyn yn berthnasol iddynt, gan gynnwys hyd yn oed rhai cyn-filwyr oedrannus yr Ail Ryfel Byd a ddaeth i’r DU ymhell cyn i’r DU ymuno â’r UE. Yn ogystal, mae angen i blant rhai sy’n cyrraedd yn fwy diweddar, sydd wedi sicrhau hawliau i fyw a gweithio yn y DU, gael ceisiadau unigol ar eu rhan er mwyn sicrhau y byddant yn gallu cael mynediad at ofal iechyd ac addysg yn y dyfodol.

Mae fideo fer (3-4 munud o hyd) sy’n darparu trosolwg o Gynllun Setliad yr UE a rhai o’r materion dan sylw ar gael ar YouTube gan ddefnyddio’r dolenni a ddarperir waelod yr e-bost hwn:

• Saesneg: https://youtu.be/xtPNwozO0kw

• Cymraeg: https://youtu.be/7kNxiGBHwJ4

Gellir lawrlwytho copïau digidol o bosteri sy’n darparu gwybodaeth am y cynllun trwy glicio ar y delweddau isod neu ar y dolenni a ddarperir oddi tanynt. Gellir argraffu’r rhain i’w harddangos ar hysbysfyrddau cymunedol.

Sgam gwe-rwydo Facebook – neges gan Heddlu Dyfed Powys

Os fyddwch chi’n derbyn neges drwy Facebook yn holi “ai ti yw hwn/hon?” Peidiwch â chlicio ar y ddolen. Peidiwch â nodi eich rhif defnyddiwr na’ch cyfrinair ar gyfer Facebook! 

 Sut i ddiogelu’ch hun yn erbyn gwe-rwydwyr 

 Defnyddiwch gyfrineiriau unigryw a chymhleth ar gyfer eich holl gyfrifon ar-lein. Mae rheolwyr cyfrinair yn eich helpu i gynhyrchu cyfrineiriau cryf ac yn eich hysbysu pan fyddwch chi’n ailddefnyddio hen gyfrineiriau. 

 Defnyddiwch ddilysu aml-ffactor lle bo’n bosibl. 

 Byddwch yn ymwybodol o unrhyw negeseuon a anfonir atoch, hyd yn oed rhai gan eich cysylltiadau ar Facebook. Bydd ymosodiadau gwe-rwydo fel arfer yn defnyddio rhyw fath o deilwra cymdeithasol i’ch denu i glicio ar ddolenni maleisus neu lawrlwytho ffeiliau sydd wedi’u heintio. 

 Cadwch lygad allan am unrhyw weithgarwch amheus ar eich cyfrif Facebook neu gyfrifon ar-lein eraill. 

Brys – Diweddariad Band Eang

Yn dilyn ymgyrch y Gronfa Uwchraddio Band Eang, efallai eich bod yn ymwybodol bod cyflenwyr wedi mynegi diddordeb yn eich ardal. I weld pa gyflenwyr sydd â diddordeb yn eich ardal bydd angen i chi fewngofnodi i’r porth – Log in | Broadband Upgrade Fund (campaign.gov.uk).

Bydd angen i chi ddilyn y camau ar ôl mewngofnodi, y dewis ar hyn o bryd yw un unigol sy’n seiliedig ar yr hyn y mae pob darparwr wedi’i gyflwyno fel ei gynnig. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw rwymedigaethau cytundebol o hyd gan y naill barti.

  1. Mae Broadway Partners wedi mynegi diddordeb yn eich ardal, maent wedi gofyn i chi dderbyn y cyflwyniad hwn ar eu rhan.

             Am fwy o wybodaeth cysylltwch â – info@broadwaypartners.co.uk

  1. Mae Beacons Telecom hefyd wedi mynegi diddordeb yn eich ardal chi ac yn cynnig sesiynau ar lein i drafod ymhellach . Gwelir isod –

Beacons Telecom would like to invite you to a presentation on their proposal to install a Fibre to the Premise network throughout Carmarthenshire and Ceredigion

Agenda

1. Beacons Telecom Introduction

2. Areas for installation

3. Beacons Telecom products and services

4. Your choices

5. Broadband Upgrade Fund next steps

Tuesday 5th January 2021 7:00 – 8:00 PM

Link to meeting – https://meet.google.com/qyi-zyac-rjs

Calendar Notice

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=XzhwMzRhY2hrNjUyajBiOWw2MTMzOGI5azZrczQ0YjlvNmgyNDZiOWk2NHNqNmUxaTZzcGpnZzlqNnMgdHJldm9yQGJlYWNvbnN0ZWxlY29tLmNvbQ&tmsrc=trevor%40beaconstelecom.com

Wednesday 6th January 2021 7:00 – 8:00 PM

Link to meeting – https://meet.google.com/tna-gunm-ram

Calendar Notice

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=N251OW1hazVvNzhvY2I2bjY1ZWUzdW9tam0gdHJldm9yQGJlYWNvbnN0ZWxlY29tLmNvbQ&tmsrc=trevor%40beaconstelecom.com

Thursday 7th January 2021 7:00 – 8:00 PM

Link to meeting – https://meet.google.com/afi-xpjj-ruj

Calendar Notice

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NDk1cWFhNGUxNmJjYjJwdjVsa2ZhZnQ0M2IgdHJldm9yQGJlYWNvbnN0ZWxlY29tLmNvbQ&tmsrc=trevor%40beaconstelecom.com

Am fwy o wybodaeth am Beacons Telecom, cysylltwch â info@beaconstelecom.com

Llansadwrn 2121

Penny Mayes / Acorns of the sessile oak / CC BY-SA 2.0

Ddiwedd 2020 cafodd Graham Craig (Brynhyfryd) ei ysbrydoli gan lyfr The Good Ancestor a dechreuodd feddwl am Lansadwrn yn 2121 a thu hwnt.

Beth allwn ni wneud heddiw i helpu’r gymuned i ddod, pa fath o etifeddiaeth ydyn ni’n moyn ei gadael?

Ei syniad gwreiddiol oedd cael 21 o bobl yn y pentre a’r cylch i blannu coeden derwen ddigoes yn eu gerddi neu ar eu tir yn 2021.

Ychydig ddiwrnodau ar ôl anfon ebost at ffrindiau, roedd 13 lleoliad wedi cael eu cadarnhau! Os hoffech chi gymryd rhan, anfonwch ebost at graham.craig@gmail.com.

Gall y coed dyfu hyd at 20-40 metr o uchder felly bydd angen tipyn o le!

Y bwriad yw prynu coed ifanc gan Coed Cadw ac wedyn eu plannu nhw ym mis Chwefror.