Author: Lyndsey Maiden

Sgam gwe-rwydo Facebook – neges gan Heddlu Dyfed Powys

Os fyddwch chi’n derbyn neges drwy Facebook yn holi “ai ti yw hwn/hon?” Peidiwch â chlicio ar y ddolen. Peidiwch â nodi eich rhif defnyddiwr na’ch cyfrinair ar gyfer Facebook! 

 Sut i ddiogelu’ch hun yn erbyn gwe-rwydwyr 

 Defnyddiwch gyfrineiriau unigryw a chymhleth ar gyfer eich holl gyfrifon ar-lein. Mae rheolwyr cyfrinair yn eich helpu i gynhyrchu cyfrineiriau cryf ac yn eich hysbysu pan fyddwch chi’n ailddefnyddio hen gyfrineiriau. 

 Defnyddiwch ddilysu aml-ffactor lle bo’n bosibl. 

 Byddwch yn ymwybodol o unrhyw negeseuon a anfonir atoch, hyd yn oed rhai gan eich cysylltiadau ar Facebook. Bydd ymosodiadau gwe-rwydo fel arfer yn defnyddio rhyw fath o deilwra cymdeithasol i’ch denu i glicio ar ddolenni maleisus neu lawrlwytho ffeiliau sydd wedi’u heintio. 

 Cadwch lygad allan am unrhyw weithgarwch amheus ar eich cyfrif Facebook neu gyfrifon ar-lein eraill. 

Brys – Diweddariad Band Eang

Yn dilyn ymgyrch y Gronfa Uwchraddio Band Eang, efallai eich bod yn ymwybodol bod cyflenwyr wedi mynegi diddordeb yn eich ardal. I weld pa gyflenwyr sydd â diddordeb yn eich ardal bydd angen i chi fewngofnodi i’r porth – Log in | Broadband Upgrade Fund (campaign.gov.uk).

Bydd angen i chi ddilyn y camau ar ôl mewngofnodi, y dewis ar hyn o bryd yw un unigol sy’n seiliedig ar yr hyn y mae pob darparwr wedi’i gyflwyno fel ei gynnig. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw rwymedigaethau cytundebol o hyd gan y naill barti.

  1. Mae Broadway Partners wedi mynegi diddordeb yn eich ardal, maent wedi gofyn i chi dderbyn y cyflwyniad hwn ar eu rhan.

             Am fwy o wybodaeth cysylltwch â – info@broadwaypartners.co.uk

  1. Mae Beacons Telecom hefyd wedi mynegi diddordeb yn eich ardal chi ac yn cynnig sesiynau ar lein i drafod ymhellach . Gwelir isod –

Beacons Telecom would like to invite you to a presentation on their proposal to install a Fibre to the Premise network throughout Carmarthenshire and Ceredigion

Agenda

1. Beacons Telecom Introduction

2. Areas for installation

3. Beacons Telecom products and services

4. Your choices

5. Broadband Upgrade Fund next steps

Tuesday 5th January 2021 7:00 – 8:00 PM

Link to meeting – https://meet.google.com/qyi-zyac-rjs

Calendar Notice

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=XzhwMzRhY2hrNjUyajBiOWw2MTMzOGI5azZrczQ0YjlvNmgyNDZiOWk2NHNqNmUxaTZzcGpnZzlqNnMgdHJldm9yQGJlYWNvbnN0ZWxlY29tLmNvbQ&tmsrc=trevor%40beaconstelecom.com

Wednesday 6th January 2021 7:00 – 8:00 PM

Link to meeting – https://meet.google.com/tna-gunm-ram

Calendar Notice

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=N251OW1hazVvNzhvY2I2bjY1ZWUzdW9tam0gdHJldm9yQGJlYWNvbnN0ZWxlY29tLmNvbQ&tmsrc=trevor%40beaconstelecom.com

Thursday 7th January 2021 7:00 – 8:00 PM

Link to meeting – https://meet.google.com/afi-xpjj-ruj

Calendar Notice

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NDk1cWFhNGUxNmJjYjJwdjVsa2ZhZnQ0M2IgdHJldm9yQGJlYWNvbnN0ZWxlY29tLmNvbQ&tmsrc=trevor%40beaconstelecom.com

Am fwy o wybodaeth am Beacons Telecom, cysylltwch â info@beaconstelecom.com

Llansadwrn 2121

Penny Mayes / Acorns of the sessile oak / CC BY-SA 2.0

Ddiwedd 2020 cafodd Graham Craig (Brynhyfryd) ei ysbrydoli gan lyfr The Good Ancestor a dechreuodd feddwl am Lansadwrn yn 2121 a thu hwnt.

Beth allwn ni wneud heddiw i helpu’r gymuned i ddod, pa fath o etifeddiaeth ydyn ni’n moyn ei gadael?

Ei syniad gwreiddiol oedd cael 21 o bobl yn y pentre a’r cylch i blannu coeden derwen ddigoes yn eu gerddi neu ar eu tir yn 2021.

Ychydig ddiwrnodau ar ôl anfon ebost at ffrindiau, roedd 13 lleoliad wedi cael eu cadarnhau! Os hoffech chi gymryd rhan, anfonwch ebost at graham.craig@gmail.com.

Gall y coed dyfu hyd at 20-40 metr o uchder felly bydd angen tipyn o le!

Y bwriad yw prynu coed ifanc gan Coed Cadw ac wedyn eu plannu nhw ym mis Chwefror.

Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda Newyddion

COVID-19: Beth alla i ei wneud i amddiffyn fy hun, fy nheulu, fy ffrindiau a’m cymuned?

Mae profi ac olrhain cyswllt yn ddull profedig o reoli lledaeniad clefydau heintus fel coronafirws, ond nid yw’n gweithio ar ei ben ei hun. Mae angen i bob un ohonom barhau i chwarae ein rhan a dilyn y canllawiau iechyd cyhoedd diweddaraf .

Symptomau mwyaf cyffredin coronafeirws (COVID-19) yw un neu fwy o’r canlynol:

 peswch parhaus newydd

 tymheredd uchel

 colli neu newid i ymdeimlad o arogl neu flas

Os byddwch yn datblygu un o’r symptomau hyn, dylech hunanynysu ar unwaith a dilyn y canllawiau hunanynysu. Dylech hefyd wneud cais am brawf. Peidiwch ag ymweld â’ch meddygfa neu’ch ysbyty i ofyn am brawf, gan y gallech heintio eraill.

Dim ond i’r rhai sy’n profi symptomau coronaidd y galon y mae’r prawf yn effeithiol ac mae angen ei gymryd yn y 5 diwrnod cyntaf o gael symptomau. Dim ond os oes gennych glefyd coronaidd y galon yn awr ac nid os ydych eisoes wedi cael y feirws y mae’n gwirio.

Gwybodaeth am Gyfleusterau profi coronafeirws rhanbarthol https://llyw.cymru/cyfleusterau-profi-coronafeirws-rhanbarthol Os ydych chi’n teimlo na allwch ymdopi â’ch symptomau gartref neu os bydd eich cyflwr yn gwaethygu, neu os nad yw eich symptomau’n gwella ar ôl 7 diwrnod, defnyddiwch y gwasanaeth coronaidd y galon ar-lein 111.

Os nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, ffoniwch 111. Mae app NHS COVID-19 ap yn rhad ac am ddim i’w lawr lwytho a dyma’r ffordd gyflymaf o weld a ydych mewn perygl o glefyd coronaidd y galon. Po gyflymaf y gwyddoch, y cyflymaf y gallwch rybuddio ac amddiffyn eich anwyliaid a’ch cymuned.

Am gwybodaeth ddiweddaraf, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/