Author: Lyndsey Maiden

Brys – Diweddariad Band Eang

Yn dilyn ymgyrch y Gronfa Uwchraddio Band Eang, efallai eich bod yn ymwybodol bod cyflenwyr wedi mynegi diddordeb yn eich ardal. I weld pa gyflenwyr sydd â diddordeb yn eich ardal bydd angen i chi fewngofnodi i’r porth – Log in | Broadband Upgrade Fund (campaign.gov.uk).

Bydd angen i chi ddilyn y camau ar ôl mewngofnodi, y dewis ar hyn o bryd yw un unigol sy’n seiliedig ar yr hyn y mae pob darparwr wedi’i gyflwyno fel ei gynnig. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw rwymedigaethau cytundebol o hyd gan y naill barti.

  1. Mae Broadway Partners wedi mynegi diddordeb yn eich ardal, maent wedi gofyn i chi dderbyn y cyflwyniad hwn ar eu rhan.

             Am fwy o wybodaeth cysylltwch â – info@broadwaypartners.co.uk

  1. Mae Beacons Telecom hefyd wedi mynegi diddordeb yn eich ardal chi ac yn cynnig sesiynau ar lein i drafod ymhellach . Gwelir isod –

Beacons Telecom would like to invite you to a presentation on their proposal to install a Fibre to the Premise network throughout Carmarthenshire and Ceredigion

Agenda

1. Beacons Telecom Introduction

2. Areas for installation

3. Beacons Telecom products and services

4. Your choices

5. Broadband Upgrade Fund next steps

Tuesday 5th January 2021 7:00 – 8:00 PM

Link to meeting – https://meet.google.com/qyi-zyac-rjs

Calendar Notice

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=XzhwMzRhY2hrNjUyajBiOWw2MTMzOGI5azZrczQ0YjlvNmgyNDZiOWk2NHNqNmUxaTZzcGpnZzlqNnMgdHJldm9yQGJlYWNvbnN0ZWxlY29tLmNvbQ&tmsrc=trevor%40beaconstelecom.com

Wednesday 6th January 2021 7:00 – 8:00 PM

Link to meeting – https://meet.google.com/tna-gunm-ram

Calendar Notice

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=N251OW1hazVvNzhvY2I2bjY1ZWUzdW9tam0gdHJldm9yQGJlYWNvbnN0ZWxlY29tLmNvbQ&tmsrc=trevor%40beaconstelecom.com

Thursday 7th January 2021 7:00 – 8:00 PM

Link to meeting – https://meet.google.com/afi-xpjj-ruj

Calendar Notice

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NDk1cWFhNGUxNmJjYjJwdjVsa2ZhZnQ0M2IgdHJldm9yQGJlYWNvbnN0ZWxlY29tLmNvbQ&tmsrc=trevor%40beaconstelecom.com

Am fwy o wybodaeth am Beacons Telecom, cysylltwch â info@beaconstelecom.com

Llansadwrn 2121

Penny Mayes / Acorns of the sessile oak / CC BY-SA 2.0

Ddiwedd 2020 cafodd Graham Craig (Brynhyfryd) ei ysbrydoli gan lyfr The Good Ancestor a dechreuodd feddwl am Lansadwrn yn 2121 a thu hwnt.

Beth allwn ni wneud heddiw i helpu’r gymuned i ddod, pa fath o etifeddiaeth ydyn ni’n moyn ei gadael?

Ei syniad gwreiddiol oedd cael 21 o bobl yn y pentre a’r cylch i blannu coeden derwen ddigoes yn eu gerddi neu ar eu tir yn 2021.

Ychydig ddiwrnodau ar ôl anfon ebost at ffrindiau, roedd 13 lleoliad wedi cael eu cadarnhau! Os hoffech chi gymryd rhan, anfonwch ebost at graham.craig@gmail.com.

Gall y coed dyfu hyd at 20-40 metr o uchder felly bydd angen tipyn o le!

Y bwriad yw prynu coed ifanc gan Coed Cadw ac wedyn eu plannu nhw ym mis Chwefror.

Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda Newyddion

COVID-19: Beth alla i ei wneud i amddiffyn fy hun, fy nheulu, fy ffrindiau a’m cymuned?

Mae profi ac olrhain cyswllt yn ddull profedig o reoli lledaeniad clefydau heintus fel coronafirws, ond nid yw’n gweithio ar ei ben ei hun. Mae angen i bob un ohonom barhau i chwarae ein rhan a dilyn y canllawiau iechyd cyhoedd diweddaraf .

Symptomau mwyaf cyffredin coronafeirws (COVID-19) yw un neu fwy o’r canlynol:

 peswch parhaus newydd

 tymheredd uchel

 colli neu newid i ymdeimlad o arogl neu flas

Os byddwch yn datblygu un o’r symptomau hyn, dylech hunanynysu ar unwaith a dilyn y canllawiau hunanynysu. Dylech hefyd wneud cais am brawf. Peidiwch ag ymweld â’ch meddygfa neu’ch ysbyty i ofyn am brawf, gan y gallech heintio eraill.

Dim ond i’r rhai sy’n profi symptomau coronaidd y galon y mae’r prawf yn effeithiol ac mae angen ei gymryd yn y 5 diwrnod cyntaf o gael symptomau. Dim ond os oes gennych glefyd coronaidd y galon yn awr ac nid os ydych eisoes wedi cael y feirws y mae’n gwirio.

Gwybodaeth am Gyfleusterau profi coronafeirws rhanbarthol https://llyw.cymru/cyfleusterau-profi-coronafeirws-rhanbarthol Os ydych chi’n teimlo na allwch ymdopi â’ch symptomau gartref neu os bydd eich cyflwr yn gwaethygu, neu os nad yw eich symptomau’n gwella ar ôl 7 diwrnod, defnyddiwch y gwasanaeth coronaidd y galon ar-lein 111.

Os nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, ffoniwch 111. Mae app NHS COVID-19 ap yn rhad ac am ddim i’w lawr lwytho a dyma’r ffordd gyflymaf o weld a ydych mewn perygl o glefyd coronaidd y galon. Po gyflymaf y gwyddoch, y cyflymaf y gallwch rybuddio ac amddiffyn eich anwyliaid a’ch cymuned.

Am gwybodaeth ddiweddaraf, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/

Cofio 2020

Poppy-cakes

Mae cyfnod y Cofio yn hanfodol bwysig i bob un ohonom, er mwyn inni allu anrhydeddu gwasanaeth ac aberth cymuned y Lluoedd Arfog.

Mae Llywodraeth Cymru yn llwyr werthfawrogi y bydd Awdurdodau Lleol, cynghorau tref a chymuned, ynghyd ag elusennau a’r Fyddin, yn cynllunio gweithgarwch y Cofio ar gyfer mis Tachwedd 2020 ac rydym am sicrhau bod gan drefnwyr gymaint o wybodaeth ar gael iddynt er mwyn cynllunio gweithgarwch y Cofio’n ddiogel.

O ystyried y sefyllfa bresennol gyda Covid 19, mae’n amlwg y bydd y Cofio eleni yn edrych ychydig yn wahanol i flynyddoedd blaenorol a bydd yn rhaid iddo ystyried y sefyllfa bresennol, gan adlewyrchu’r rheoliadau sydd ar waith ar y pryd i gyfyngu ar ledaeniad y feirws. Bydd Llywodraeth Cymru yn nodi’r achlysur, er ei fod ar ffurf diwygiedig, gyda chyfranogiad yn agoriad Maes Cofio Cymru a Gŵyl Cofio (dan arweiniad y Lleng Brydeinig Frenhinol) a’r Gwasanaeth Cofio Cenedlaethol a fydd yn digwydd yn gyfyngedig.

Er mwyn i drefnwyr allu glynu wrth ganllawiau a chynllunio Deddfau Cofio yn ddiogel, rydym yn rhannu’r canllawiau cenedlaethol a lleol presennol i Gymru ynghylch Covid 19. Gan fod hon yn sefyllfa sy’n symud yn gyflym, byddwn yn dosbarthu diweddariadau wrth iddynt ddigwydd a byddem yn annog trefnwyr i wirio a monitro cyhoeddiadau’n rheolaidd ynghylch gweithgarwch a ganiateir sy’n berthnasol i’r ardal. Nid yw’n bosibl rhagweld ble y byddwn ym mis Tachwedd fel y byddwch yn gwerthfawrogi ond gobeithiwn y bydd y canllawiau canlynol yn helpu i gynllunio gweithgarwch.

Cynhwysir rheolau ar gyfer crynoadau awyr agored a mannau addoli yn y Cwestiynau Cyffredin a gobeithiwn y bydd y rhain yn helpu i gynllunio Deddfau Cofio e.e. Wrth gofebau Rhyfel.

Links / dolenni:

Coronavirus regulations – FAQs / Rheoliadau corona firws – Cwestiynau Cyffredin:

https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau?_ga=2.62663532.1967293491.1600772643-1165475327.1570627919

https://gov.wales/coronavirus-regulations-guidance

Local lockdown information / Gwybodaeth gloi leol:

https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol?_ga=2.63662959.1967293491.1600772643-1165475327.1570627919

https://gov.wales/local-lockdown

Guidance on leaving your home and seeing other people / Canllawiau ar adael eich cartref a gweld pobl eraill:

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-adael-eich-cartref-gweld-pobl-eraill-coronafeirws?_ga=2.84521945.1771770827.1600963895-599435944.1574850030

https://gov.wales/guidance-leaving-your-home-and-seeing-other-people-coronavirus

Coronavirus and the law / Corona firws a’r gyfraith:

https://llyw.cymru/coronafeirws-ar-gyfraith?_ga=2.108742722.1967293491.1600772643-1165475327.1570627919

https://gov.wales/coronavirus-law