Author: Lyndsey Maiden

Cinio Mawr 3!

Llansadwrn Big Lunch 2017

Out enjoying the sunshine at Llansadwrn Big Lunch 2018Cyfle arall i gymuned Llansadwrn rannu bwyd blasus a chwmni da CINIO MAWR LLANSADWRN 2019 Dydd Sadwrn 13eg Gorffennaf o 12.00 y.p. Cau Cymuned Llansadwrn

Croeso i bawb

Yr unig beth sydd eisiau i chi ei wneud yw dod ar y dydd gyda bwyd i’w rannu. Os medrwch ein cynorthwyo mewn unrhyw fodd, gwerthfawrogwn hynny’n fawr.
Rhowch wybod os gellwch helpu gyda:

  • Arddurno’r babell;
  • Gosod popeth i fyny / symud byrddau a chadeiriau;
  • Arddurno bord;
  • Parcio;
  • Trefnu neu helpu gyda gweithgareddau ar y dydd;
  • Cyfrannu i’r adloniant amser cinio;
  • Tacluso pob dim ar ddiwedd y dydd.

RHAGLEN:
12.00y.p. Dewch â bwyd i’w rannu (a blodau am y ford os wyt ti’n gallu).
12.30y.p. Cinio & adloniant cerddorol – yn cynnwys Band Tref Llandeilo Band, Harmoni Tywi a cherddorion a pherfformwyr lleol.
3.00y.p. Mabolgampau a gweithgareddau i blant
4.00y.p. Helfa Drysor
5.30y.p. Tynnu Rhaf
8y.p. SINEMA SADWRN yn cyflwyno ‘The Jungle Book’ PG yn y babell. Mynediad AM DDIM hefyd BWYD STRYD i brynu & RAFFL yn y nos (i’w dynnu yn dilyn y ffilm)

A wnewch chi gwblhau a dychwelyd y ffurflen i Trish Evans, Bellview, Llansadwrn, SA19 8LF neu anfon ebost at:
trish-evans@hotmail.co.uk erbyn Dydd Sadwrn 29ain Mehefin os hoffech ddod/yn gallu helpu.
DIOLCH!

Any information shared here will only be used for the Big Lunch organisation

Cronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Hoffwn eich hysbysu bod y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Mr Dafydd Llywelyn, yn lansio ei raglen gyllid lle mae grantiau o rhwng £5,000 a £10,000 ar gael i grwpiau a sefydliadau ar draws yr Heddlu.

Mae’r Comisiynydd yn gwahodd ceisiadau oddi wrth sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, yn ogystal â’r sectorau cyhoeddus a phreifat, ar gyfer prosiectau a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ddiogelwch a diogelwch cymunedau lleol ac mae hefyd yn annog sefydliadau i weithio ar y cyd ar hyn.

Byddwn yn ddiolchgar iawn o gael eich cefnogaeth i hyrwyddo’r cyfle hwn ar y cyfryngau cymdeithasol ac o fewn y cymunedau lleol yr ydych yn eu gwasanaethu. Os ydych yn gwybod am unrhyw grwpiau a fyddai’n elwa o’r cyllid hwn, rhowch wybod iddynt amdanynt.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw’r 24ain o Fai 2019.

I gael rhagor o wybodaeth am Gronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

YNGHYLCH : CAU FFORDD DROS DRO – C2169 TALYLLYCHAU, LLANDEIL

Mae cais wedi dod i law am gau dros dro yr C2169, Talyllychau, Llandeilo o fan sydd ½ milltir i’r de-ddwyrain o’r gyffordd â’r B4302 am bellter o 300 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.

Mae angen cau’r ffordd er mwyn i Utility Services Ltd osod polion BT newydd a hynny o 08:00 ddydd Mercher, 1 Mai 2019 am gyfnod o 3 diwrnod.

Y llwybr arall ar gyfer traffig sy’n teithio tua’r gogledd-orllewin fydd parhau i gyfeiriad y dwyrain i’r de-ddwyrain ar hyd yr C2169 hyd at y gyffordd â’r C2170. Wrth y gyffordd, troi i’r dde a theithio tua’r de-orllewin ar hyd yr C2170 hyd at y gyffordd â’r B4302. Wrth y gyffordd, troi i’r dde a theithio tua’r gogledd-orllewin ar hyd y B4302 hyd at y gyffordd â’r C2169. Wrth y gyffordd, troi i’r dde a pharhau i gyfeiriad y de-ddwyrain er mwyn dychwelyd i fan sydd i’r gogledd-orllewin o’r man lle mae’r ffordd ar gau. I’r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy’n teithio dwyrain.

Gardd Gymunedol Llansadwrn Community Garden – Chwefror 2019

llansadwrn-gardeners-Feb-2019-planting
llansadwrn-gardeners-Feb-2019-planting

First planting

Digwyddodd y gwaith cyntaf yn Ardd Gymunedol Llansadwrn ar ddydd Sadwrn 2ail Chwefror.

Heriodd grŵp o wirfoddolwyr dewr dymheredd yn i agos i sero er mwyn torri drwy’r rhew a phlannu’r coed afalau cyntaf a chasgliad o eirlysiau a chlychau’r gog.

Y ddwy goeden blannon ni oedd ‘Pig yr Wydd’ – amrywiad lleol Llanwrda sy’n gwneud yn dda, a ‘Sunset’ sy’n gyltifar afal ddaeth fel eginblanhigyn o ‘Cox’s Orange Pippin.’

Digwydd ein sesiwn plannu nesaf ar ddydd Sadwrn 16eg Chwefror gan gychwyn o’r Ddarllenfa am 10.30am.

Os hoffech ymuno â ni, bydd croeso cynnes iawn, hyd yn oed dim ond i chi edrych.

Diolch i Goed Ddolau Hirion a chanolfan arddio ‘The Works’ am eu cefnogaeth.

Planting-snowdrops-in-the-cold

Planting snowdrops in the cold

Newyddion Gardd

Afal Tin-yr-Wydd

Afal Tin-yr-Wydd

Ers yr ymgynhoriad cymunedol ym mis Tachwedd bu’r gwirfoddolwyr sydd â’r cyfrifoldeb am sefydlu Gardd Gymunedol Llansadwrn wrthi’n ddyfal gan baratoi’r cyfansoddiad a’r polisïau, agor cyfrif banc, a threfnu yswiriant.

Yn ychwanegol, mae’r Ardd Gymunedol wedi derbyn rhodd hael oddi wrth Y Parchedig Vanessa Hope-Bell er cof am ei mab Joel, preswylydd Llansadwrn.

Fel canlyniad ar fore dydd Sadwrn Chwefror 2ail am 10.30am bydd y weithred wirioneddol gyntaf yn digwydd. Plennir dau fath o afalau, gan gynnwys ‘Tin yr Wydd’ – afal pobi cynnar o Langadog. Hefyd plennir bylbiau brodorol. Mae croeso cynnes iawn i bawb cymryd rhan, naill ai helpu neu ddod i edrych a sgwrsio yn unig.

Mae’r Ardd i bawb, felly peidiwch bod yn swil!