Author: Lyndsey Maiden

Eiddo Gwag a heb breswyliaeth

Gofynnwyd i ni lunio rhestr o eiddo yn Sir Gaerfyrddin nad ydyn nhw’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd ac sy’n wag, ac sy’n cynnwys unedau diwydiannol, neuaddau cymunedol a swyddfeydd. Bwriad yr ymarfer yw sicrhau bod gennym restr lawn o’r lleoliadau fel bod modd i ni ymateb yn briodol petai angen at y dyfodol.

Ar hyn o bryd y cyfan yr ydym yn ei wneud yw datblygu rhestr o eiddo o’r fath a byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe bai modd darparu’r wybodaeth hon mor fuan a phosibl.

Dylid ymateb i Peter Edwards, Rheolwr Prisio drwy PEdwards@sirgar.gov.uk

Diolch ymlaen llaw am eich cymorth gyda’r ymholiad.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Ragged Robin flower - wildlife image

Cyfle newydd cyffrous – Pecynnau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Mae’n bleser gennym lansio ein cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur – menter newydd sbon wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru sy’n anelu at greu, adfer a gwella cannoedd o gynefinoedd ledled y wlad.

Mae’r broses ymgeisio ar agor nawr i grwpiau a mudiadau cymunedol sy’n awyddus i helpu i gildroi dirywiad byd natur.

I’w gwneud hi mor hawdd â phosib i bobl gymryd rhan, rydyn ni wedi dylunio detholiad o ‘becynnau’ wedi’u teilwra i wahanol grwpiau a sefydliadau. Mae pob pecyn, y mae ei gost wedi’i thalu ymlaen llaw, yn cynnwys planhigion brodorol, offer a deunyddiau eraill. Byddwn yn delio â’r archebion a’r danfoniadau, a bydd ein swyddogion prosiect hyd yn oed yn darparu cymorth ar lawr gwlad i’ch helpu i greu eich man newydd ar gyfer byd natur.

Mae ein pecynnau yn perthyn i dri chategori – cliciwch y dolenni isod am fwy o wybodaeth:

Mae’r broses ymgeisio’n un hawdd ac rydyn ni’n disgwyl llawer o ymgeiswyr, felly gwnewch gais cyn gynted â phosib! Dyddiad cau’r cylch ceisiadau cyntaf yw 12pm ddydd Gwener 6 Mawrth.

Cinio Mawr 3!

Llansadwrn Big Lunch 2017

Out enjoying the sunshine at Llansadwrn Big Lunch 2018Cyfle arall i gymuned Llansadwrn rannu bwyd blasus a chwmni da CINIO MAWR LLANSADWRN 2019 Dydd Sadwrn 13eg Gorffennaf o 12.00 y.p. Cau Cymuned Llansadwrn

Croeso i bawb

Yr unig beth sydd eisiau i chi ei wneud yw dod ar y dydd gyda bwyd i’w rannu. Os medrwch ein cynorthwyo mewn unrhyw fodd, gwerthfawrogwn hynny’n fawr.
Rhowch wybod os gellwch helpu gyda:

  • Arddurno’r babell;
  • Gosod popeth i fyny / symud byrddau a chadeiriau;
  • Arddurno bord;
  • Parcio;
  • Trefnu neu helpu gyda gweithgareddau ar y dydd;
  • Cyfrannu i’r adloniant amser cinio;
  • Tacluso pob dim ar ddiwedd y dydd.

RHAGLEN:
12.00y.p. Dewch â bwyd i’w rannu (a blodau am y ford os wyt ti’n gallu).
12.30y.p. Cinio & adloniant cerddorol – yn cynnwys Band Tref Llandeilo Band, Harmoni Tywi a cherddorion a pherfformwyr lleol.
3.00y.p. Mabolgampau a gweithgareddau i blant
4.00y.p. Helfa Drysor
5.30y.p. Tynnu Rhaf
8y.p. SINEMA SADWRN yn cyflwyno ‘The Jungle Book’ PG yn y babell. Mynediad AM DDIM hefyd BWYD STRYD i brynu & RAFFL yn y nos (i’w dynnu yn dilyn y ffilm)

A wnewch chi gwblhau a dychwelyd y ffurflen i Trish Evans, Bellview, Llansadwrn, SA19 8LF neu anfon ebost at:
trish-evans@hotmail.co.uk erbyn Dydd Sadwrn 29ain Mehefin os hoffech ddod/yn gallu helpu.
DIOLCH!

Any information shared here will only be used for the Big Lunch organisation

Cronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Hoffwn eich hysbysu bod y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Mr Dafydd Llywelyn, yn lansio ei raglen gyllid lle mae grantiau o rhwng £5,000 a £10,000 ar gael i grwpiau a sefydliadau ar draws yr Heddlu.

Mae’r Comisiynydd yn gwahodd ceisiadau oddi wrth sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, yn ogystal â’r sectorau cyhoeddus a phreifat, ar gyfer prosiectau a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ddiogelwch a diogelwch cymunedau lleol ac mae hefyd yn annog sefydliadau i weithio ar y cyd ar hyn.

Byddwn yn ddiolchgar iawn o gael eich cefnogaeth i hyrwyddo’r cyfle hwn ar y cyfryngau cymdeithasol ac o fewn y cymunedau lleol yr ydych yn eu gwasanaethu. Os ydych yn gwybod am unrhyw grwpiau a fyddai’n elwa o’r cyllid hwn, rhowch wybod iddynt amdanynt.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw’r 24ain o Fai 2019.

I gael rhagor o wybodaeth am Gronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

YNGHYLCH : CAU FFORDD DROS DRO – C2169 TALYLLYCHAU, LLANDEIL

Mae cais wedi dod i law am gau dros dro yr C2169, Talyllychau, Llandeilo o fan sydd ½ milltir i’r de-ddwyrain o’r gyffordd â’r B4302 am bellter o 300 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.

Mae angen cau’r ffordd er mwyn i Utility Services Ltd osod polion BT newydd a hynny o 08:00 ddydd Mercher, 1 Mai 2019 am gyfnod o 3 diwrnod.

Y llwybr arall ar gyfer traffig sy’n teithio tua’r gogledd-orllewin fydd parhau i gyfeiriad y dwyrain i’r de-ddwyrain ar hyd yr C2169 hyd at y gyffordd â’r C2170. Wrth y gyffordd, troi i’r dde a theithio tua’r de-orllewin ar hyd yr C2170 hyd at y gyffordd â’r B4302. Wrth y gyffordd, troi i’r dde a theithio tua’r gogledd-orllewin ar hyd y B4302 hyd at y gyffordd â’r C2169. Wrth y gyffordd, troi i’r dde a pharhau i gyfeiriad y de-ddwyrain er mwyn dychwelyd i fan sydd i’r gogledd-orllewin o’r man lle mae’r ffordd ar gau. I’r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy’n teithio dwyrain.