Mawrth 2019

Llansadwrn Mawrth

CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llansadwrn a gynhaliwyd yn yr Ystafell Ddarllen, Llansadwrn ar nos Fercher 6ed Mawrth, 2019.

Presennol:
Cadeirydd: Cyng. J. M. Evans
Cynghorwyr: J. M. Davies, J. Couch, L. Jones, C. Hudson, C. M. Jones, T. Evans
Cynghorydd Sir Arwel Davies

Cyng. T. Evans newydd gael ei chyfethol ac yn mynychu ei chyfarfod cyntaf.

1. Ymddiheuriadau
Pawb yn bresennol.

Croesawodd y Cadeirydd Lyndsey Maiden i’r cyfarfod, gofynnwyd iddi ddod i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y Wefan. Rhoddodd Lyndsey ddiweddariad byr ar gynnwys y wefan, roedd yn cael cefnogaeth dda gyda gwybodaeth a digwyddiadau. Roedd gwaith cysylltu gyda chwmnïau lleol am nawdd, er bod £240.00 wedi ei derbyn yn barod hyd yma. Byddai anfonebau ar gyfer cynnal y gwefan yn cael eu hanfon rhwng Medi a Medi. Gofynnodd Lyndsey am ganiatâd i ysgrifennu rhybudd i’w roi yn Post Datum ynghylch y wefan a’r cyfle i fusnesau hysbysebu ar y wefan. Roedd nifer yr “hits” hefyd yn cael ei fonitro. Roedd y dudalen facebook hefyd yn profi i fod yn llwyddiannus, cawsom hefyd gopi o’r Data oedd yn rhoi gwybodaeth am y Gwefan.

2. Cofnodion y cyfarfod blaenorol a materion yn codi nad oeddent wedi’u cynnwys ar yr Agenda.
Mynediad i’r Cae Cymunedol
Derbyniwyd e-bost pellach oddi wrth Ms. Cahill ynghylch rhywfaint o le caled ar gyfer maes parcio o fewn y Cae Cymunedol. Trafodwyd a chytunwyd i wneud gwaith ar y fynedfa i’r Cae Cymunedol fel y bwriadwyd, ac o bosibl ail-edrych ar y mater pan fydd y gwaith hwn wedi’i gwblhau. Pe bai arian pellach yn cael ei wario ar y Cae Cymunedol, byddai angen ei gynnwys gyda chyllideb 2020/2021.

3. Datgan Diddordeb
Dim.

4. Materion yn codi o’r cofnodion

4.2 Ystafell Ddarllen Llansadwrn
Dim i’w adrodd.

8 (c) Cyfyngiadau Cyflymdra
Derbyniwyd e-bost oddi wrth Richard Waters, Cyngor Sir Caerfyrddin, ynglŷn â’r terfyn cyflymder drwy’r pentref. Dywedodd ei ateb fod gan y Cyngor Sir y pŵer i gyflwyno terfynau cyflymder ar y cyd â’r Heddlu ac i asesu pa mor gyflym mae hynny’n briodol, ac roedd yn cynnwys cyswllt â gwybodaeth bellach. Er mwyn cyflwyno cyfyngiad cyflymder mae hefyd angen creu Gorchymyn Rheoli Traffig, sy’n broses gyfreithiol gymharol ddrud a hir. Y mae fel arfer yn cymryd hyd at ddeuddeg mis i greu TRO, oherwydd y costau dan sylw, ni allant ond dod â nifer cyfyngedig o Orchmynion bob blwyddyn. Mae pob cynnig hefyd yn dibynnu ar gefnogaeth yr Heddlu ac mae ganddynt drefniadau ar waith gyda sefydliadau partner i asesu ceisiadau terfyn cyflymder. Derbyniwyd deiseb gan y Cyngor Cymuned, cytunwyd i anfon hwn ymlaen i Gyngor Sir Caerfyrddin

8 (1) Ardal Chwarae Llansadwrn
Derbyniwyd e-bost oddi wrth Mr Stephen Bryder ynglŷn â’r berth wrth ymyl y llwybr cyhoeddus ar hyd y fynwent, nid oedd am ei weld yn cael ei symud a’i ddisodli gan ffensys. Y Clerc i hysbysu Mr Bryer nad yw’r Cyngor Cymuned yn berchen ar berth.

Gwefan
Roedd hyn eisoes wedi’i drafod ar ddechrau’r cyfarfod.

Diffibriliwr
Dim i’w adrodd ymhellach tan ar ôl y cyfarfod ariannu ym mis Ebrill.

8 (2) Materion Priffyrdd
Roedd y Clerc wedi trefnu cyfarfod safle gydag aelodau’r Cyngor Cymuned ac aelod o Adran Priffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin, er mwyn trafod y materion gyda’r draeniau. Adroddodd y Cynghorydd J. Evans am y draen y tu allan i’r Ystafell Ddarllen, y casgliad tebygol yw bod y rheilen-llaw wedi mynd yn syth drwodd a blocio’r draen, pan adeiladwyd y fynedfa y tu allan i’r Ystafell Ddarllen. Roedd yn fwy amlwg dros y blynyddoedd oherwydd y cynnydd mewn tywydd gwlyb. Byddai prawf yn cael ei gynnal i gadarnhau bod y wybodaeth uchod yn gywir. Hefyd, nid oes angen y rheil llaw bellach.

Cwm Mynydd Bach – Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cytuno i wneud y gwaith gan ei fod yn berygl i geir ac yn enwedig i feiciau.

Trafodwyd materion pellach, fel y bythynnod a oedd wedi’u gorlifo oherwydd bod rhai o’r adeiladau islaw lefel y ffordd.

Libanus – roedd y materion yn mynd i gael eu clirio a’r ffos uwchlaw Libanus.

5. Gohebiaeth
(a) Taliadau Goleuadau Troedffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin 2019/2020 – fyddai £1,184.15.
(b) Cyngor Sir Caerfyrddin – Operation London Bridge – adolygiad blynyddol o’u protocol ynglŷn â’r weithdrefn a ddilynir os bydd aelod o’r teulu brenhinol yn marw.

6. Adroddiadau
Adroddodd y Cynghorydd Sir A. Davies fod newidiadau’n digwydd o ran casglu ac ailgylchu sbwriel cartref. Roedd 31 o dai yn Cil-y-cwm a oedd wedi derbyn rhybudd o newidiadau i ddyddiau casglu a’r gostyngiad yn nifer y casgliadau.

Roedd Porthyrhyd wedi prynu Diffibriliwr a’i osod yn Giosg ffôn y pentref.

7. Taliadau a Rhoddion

Taliadau
Cyngor Sir Caerfyrddin – Taliadau goleuadau troedffyrdd 2018/2019 – £1,106.78

Rhoddion
Derbyniwyd llythyr yn gofyn am rodd gan Cruse Bereavement, trafodwyd a chytunwyd i roi rhodd o £ 25.00.
Derbyniwyd llythyr gan Glwb Criced Llanwrda yn gofyn am rodd. Roedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi trosglwyddo Cymdeithas Chwaraeon Cymunedol Castle Fields i Lanymddyfri. Mae Clwb Criced Llanwrda wedi ysgwyddo’r cyfrifoldeb o dorri’r glaswellt ac yn gofyn am rodd tuag at brynu peiriant torri gwair addas. Trafodwyd hyn a chytunwyd i beidio â rhoi rhodd.

(a) Llofnodi adroddiadau chwarterol ar incwm a gwariant / datganiadau banc
(i’w llofnodi yng nghyfarfod mis Ebrill)

(b) Cyllideb – 2019/2020.
Trafod cyfarfod mis Tachwedd.

8. Unrhyw fusnes arall
Dim.

9. Dyddiad y cyfarfod nesaf
Cynhelir y cyfarfod nesaf nos Fercher 3ydd Ebrill, 2019.