Ionawr 2019

CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llansadwrn a gynhaliwyd yn yr Ystafell Ddarllen, Llansadwrn ar nos Fercher 2ail Ionawr, 2019.

Presennol:

Cadeirydd: Cyng. J. M. Evans

Cynghorwyr: John Couch, C. Hudson, C. M. Jones

Cynghorydd Sir Arwel Davies

1. Ymddiheuriadau

Dim.

2. Cofnodion y cyfarfod blaenorol a materion yn codi nad oeddent wedi’u cynnwys ar yr agenda.

Derbyniwyd y cofnodion fel rhai cywir ar gywiro’r canlynol:

Eithriwyd enw’r Cyng. L. Jones o’r rhestr bresennol.

3. Datgan Diddordeb

Dim.

4. Materion yn codi o’r cofnodion

4.2 Ystafell Ddarllen Llansadwrn

Mae copi o gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 12fed Tachwedd, 2019 wedi dod i law. Derbyniwyd llythyr hefyd ynghylch atgyweiriadau i’r Gofeb. Cytunwyd nad yw Cyngor Cymuned Llansadwrn yn gyfrifol am unrhyw waith a wneir. Dosbarthwyd copïau dwyieithog o gyfansoddiad yr Ystafell Ddarllen.

8 (c) Cyfyngiadau Cyflymder

Dim i’w adrodd.

Cyffordd Brownhill

Nid oedd unrhyw gysylltiad wedi’i wneud gyda’r perchnogion. Cytunodd y Cynghorydd J. Couch I wneud ymholiadau i ddod o hyd i’w rhif ffôn cartref, gan eu bod yn byw tramor ac yn ymweld â Llansadwrn ar wahanol adegau o’r flwyddyn.

8 (1) Ardal Chwarae Llansadwrn

Dim ond rhan o’r berth o amgylch yr Ardal Chwarae a dorrwyd gan y tirfeddianwyr newydd, y Clerc I wneud ymholiadau ynghylch torri’r coed sy’n weddill. Cynhaliwyd Asesiad Risg o’r Ardal Chwarae yn flaenorol a dywedodd yr arolygydd y dylid archwilio’r offer yn fisol, hyn i’w drafod ymhellach.

8 (iii) Gwefan

Gwahoddwyd aelod o We Dig Media I fynych cyfarfod mis Mawrth.

Diffibiriliwr

Wrth ddychwelyd y llythyron o gefnogaeth oddi wrth “Awards for All” nodwyd “prosiect i ddarparu diffribiliwr bellach yn llai tebygol o gael ei hariannu gan fod y rhaglen yn gystadleuol iawn, rhaid iddynt ymdrechu am ofynion mor gryf â phrosiectau eraill. Anfonwyd cais am arian at Williams Brownhill CIO.

8 (2) Materion Priffyrdd

Roedd tyllau yn parhau i fod yn broblem, er bod rhai wedi’u llenwi; Roedd problemau ger Cwm Mynydd Bach gyda’r suddo yn y ddaear.

Rhoddwyd manylion i bawb ynglŷn â chau’r heol er mwyn i’r Bwrdd Dwr gwneud gwaith cynnal a chadw.

Gardd Gymunedol

Cynhaliwyd cyfarfod a etholwyd swyddogion. Copïau o’r cyfansoddiad, “Datganiad o fwriad” a manylion cytundeb digontract wedi dod i law. Anfonir copïau at aelodau’r Cyngor erbyn y cyfarfod nesaf. Gofynnwyd am denantiaeth o 5 mlynedd, trafodwyd a chytunwyd cynnig tenantiaeth o 10 mlynedd.

Golau ar gyfer y Cae Cymunedol

Derbyniwyd pris y gwaith oddi wrth Cyngor Sir Caerfyrddin. “Braced new 16 Watt LED” I weithredu rhan nos, gan gynnwys darparu cyflenwad ychwanegol ar bolyn – £604.83 + T.A.W. Roeddent hefyd yn amgáu Cynllun ynglŷn â’r lleoliad. Cyfrifoldeb y Cyngor Cymuned yw sicrhau bod trigolion yn cael eu hymgynghori’n briodol cyn gwneud penderfyniad. Trafodwyd a chytunwyd gofyn am bris ar gyfer golau symudol dewisol. Os byddwn yn mynd yn ei flaen gyda’r gwaith byddai’r gost yn cael ei ychwanegu at ein cyfrif goleuadau troedffordd a byddai’r Cyngor Cymuned yn gyfrifol am unrhyw cynnal a chadw yn y dyfodol.

Cyfethol aelod newydd

Rhoddwyd hysbysebion o amgylch y pentref, hefyd roedd rhaid hysbysebu yn y papur lleol. Roedd un person wedi dangos diddordeb mewn cael eu cyfethol. Hyn i’w drafod yn y cyfarfod nesaf.

5. Gohebiaeth

(a) Cyngor Sir Caerfyrddin – ymgynghoriad E/38200 – Adeiladu ar dir y tu ôl I Heddfryn, Llansadwrn.

(b) LLCC – swm priodol o dan A137 ar gyfer 2019/2020 yw £8.12 fesul etholwr.

(c) Un Llais Cymru

Materion rheoli traffig Bannau Brycheiniog

Cysylltu Cymunedau yng Nghymru

Cylchlythyr Comisiynydd yr Heddlu

LLCC – pecyn adnoddau ar lein ar gyfer Cynghorau Cymuned

(ch) LLCC – Y newyddion diweddaraf am amrywiaeth y sector a’r cymunedau’r maent yn eu gwasanaethu.

(d) Ymddiriedolaeth Cancr – cais am rodd

6. Adroddiadau

Paratowyd ymgynghoriad Cyllideb Cyngor Sir Caerfyrddin, gwybodaeth i’w cael a’r lein.

7. Taliadau a Rhoddion

Taliadau

Cyflog y Clerc – £200.00

Treuliau’r Clerc – £79,36

C. a Th. – £50.00

Aelodaeth Un Llais Cymru (2018/2019) – £66.00

Derbyniwyd taliad Wayleave o £55.69 oddi wrth Western Power. Trafodwyd a chytunwyd gan mai dim ond un taliad blynyddol ni yn ei dderbyn yn hytrach na anfon siec y gellid ei dalu’n uniongyrchol i’n Cyfrif.

(a) Arwyddo adroddiadau incwm a gwariant chwarterol/datganiadau banc

Y rhain i’w llofnodi mis Chwefror.

(b) Cyllideb 2019/2020

Dosbarthwyd copïau.

(c) Praesept

Trafodwyd a chytunwyd bod y praesept yn parhau fel 2018/2019 – £6,000.00 Llofnododd y Cadeirydd y ffurflen briodol.

Derbyniwyd taliad praesept of £2,000.00 ar gyfer chwarter mis Rhagfyr.

8. Unrhyw fusnes arall

Torri glaswellt y Cae Cymuned

Trafodwyd bod problem gyda thorri glaswellt y Cae Cymunedol ar gyfer 2018, byddai hyn yn cael ei drafod ymhellach ar ôl derbyn y gwaith papur.

9. Dyddiad y cyfarfod nesaf

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar nos Fercher 6 Chwefror 2019.