Ebrill 2019

Llansadwrn Ebrill 2019

CYNGOR CYMUNED LLANSADWRN

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llansadwrn a gynhaliwyd yn yr Ystafell Ddarllen ar nos Fercher 3ydd Ebrill, 2019

Presennol:
Cadeirydd: Cynghorydd J. M. Evans
Cynghorwyr: L. Jones, C. Hudson, C. Powell, T. Evans, J. Couch, C. Jones

1. Ymddiheuriadau
Cynghorydd Sir A. Davies, Cynghorydd. M. Davies

2. Cofnodion y cyfarfod blaenorol a materion yn codi nad oeddent wedi’u cynnwys ar yr Agenda
Derbyniwyd y cofnodion yn rhai cywir.
.
3. Datgan Diddordeb
Neb.

4. Materion yn codi o’r cofnodion:

4.2 Ystafell Ddarllen Llansadwrn
Dim i’w adrodd. Derbyniwyd llythyr gan Adran Treth Cyngor Sir Caerfyrddin yn nodi bod yr Ystafell Ddarllen wedi’i heithrio rhag talu am 2019/2020.

8 (c) Cyfyngiadau Cyflymder
Anfonwyd y ddeiseb i Gyngor Sir Caerfyrddin ond ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau hyd yma.

Cyffordd Brownhill
Anfonwyd ateb ynglŷn â chyfarfod safle at y Cyngor Cymuned ar ran Mrs Jenkins-Loeffel, gan awgrymu cyfarfod ym mis Awst, 2019. Trafodwyd a chytunwyd bod y Clerc yn ateb gan nodi beth fyddai’n cael ei drafod yn y cyfarfod.

8 (1) Ardal Chwarae Llansadwrn
Derbyniwyd cwynion ynglŷn â chyflwr y llwybr cyhoeddus yn arwain at yr Ardal Chwarae, y Clerc i gysylltu â Mr. N. Brown. Roedd hefyd angen torri’r glaswellt yn yr ardal chwarae.

8 (iii) Gwefan
Dim byd newydd i’w adrodd.

Diffibriliwr
Roedd Williams Brownhill CIO yn cyfarfod yr wythnos hon. Roedd cwmni wedi bod mewn cysylltiad ynglŷn â dyfynbris am Ddiffibriliwr y gellid ei roi yn y Ciosg Ffôn.

8 (2) Materion Priffyrdd
Derbyniwyd ateb gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn nodi, yn anffodus, oherwydd ymrwymiadau diwedd blwyddyn, nad oedd ganddynt adnoddau i wneud y draeniau y tu allan i’r ystafell ddarllen. Fe wnaethant ymddiheuro am yr oedi am y gwaith hwn gan ein bod yn debygol o fod yn ymwybodol bod eu gwaith yn cynyddu ar yr adeg hon o’r flwyddyn.

5. Gohebiaeth
(a) Gardd Gymunedol Llansadwrn – gwybodaeth ddiweddaraf. Gwahoddwyd chwech o gontractwyr ffensio i dendro am y ffens a’r fynedfa a derbyniwyd dyfynbris First Class Fencing o £ 1,010.00 ynghyd â THAW. Roedd y gwaith wedi’i ohirio tan fis Ebrill
Yn ystod mis Mawrth, cynhaliwyd ymgynghoriad cymunedol – trafodwyd sied, lloches, casglu dŵr, compostio, planhigion a llwybrau caled. Mae cynllun drafft a llyfr sylwadau wedi bod ar gael yn yr Ystafell Ddarllen, ac mae yna hefyd opsiwn ar gyfer sylwadau ar y Wefan. Cais am Arian Loteri i’w gyflwyno ar ôl cyfarfod mis Ebrill. Mae paratoadau ar gyfer plannu amryw o blanhigion dringo a phlanhigion eraill gan blant ac oedolion yn ystod gwyliau ysgol y Pasg wedi dechrau. Byddai’r eitem hon yn cael ei chynnwys yn parhaol ar yr Agenda.
(b) Cyngor Sir Caerfyrddin – Ymgynghoriad ar y Strategaeth Toiledau Lleol
(c) Ymgynghori – Deddf Archwilio Gyhoeddus (Cymru) 2013
(d) Llythyr o ddiolch gan Urdd Gobaith Cymru Blaenau Tywi am y rhodd ariannol

6. Adroddiadau
Dim.

7. Taliadau
Cyflog Clerc- £272.00 (yn cynnwys dyletswyddau ychwanegol)
Treuliau’r Clerc- £59.36
Carnifal Llansadwrn – £ 600.00
HB Enoch & Owen (TWE) – £48.00
CThEM Ebrill/Mai – £68.00

Rhoddion
Derbyniwyd llythyr oddi wrth Bwyllgor Carnifal Llansadwrn yn rhoi manylion Cinio Mawr eleni ar ddydd Sadwrn 13 Gorffennaf, 2019. Roeddent yn gofyn am gyfraniad o £600.00 tuag at gostau’r digwyddiad eleni. Trafodwyd a chytunwyd ar hyn.

Cais Capel Dewi am rodd, derbyniwyd llythyr wedi’i ddiweddaru yn datgan bod dadansoddiad o gostau yn amhosibl ar hyn o bryd hyd nes i’r gwaith ddechrau a byddai manylion pellach ar gael. Llafur fyddai’r gost fwyaf. Cytunwyd i beidio â rhoi rhodd nes bod cyfarfod gyda’r Capel yn cael ei gynnal.

(a) Llofnodi adroddiadau chwarterol ar incwm a gwariant/datganiadau banc
I’w lofnodi yng nghyfarfod mis Mai gan na dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau banc wedi’u diweddaru.

(b) Cyllideb 2019/2020
Bydd y rhain yn cael eu diweddaru ym mis Tachwedd

Llofnod ar gyfer Banc
Trafodir y rhain yn y cyfarfod nesaf

Archwiliad Blynyddol
Derbyniwyd manylion yr Archwiliad Blynyddol gan Grant Thornton.
(a) Datganiadau Cyfrifeg – cysyniadau banc, amrywiannau
(b) Datganiad Llywodraethu Blynyddol
1. Mae’r ffotograff sy’n dangos yr hysbysiad archwilio wedi’i arddangos mewn lle amlwg a chyfeiriad gwefan i gadarnhau bod yr hysbysiad wedi’i bostio
2. Rhestr o bwyllgorau a sefydlwyd gan y corff
3. Cylch gorchwyl pob pwyllgor
4. Rheolau sefydlog a rheoliadau ariannol y corff (neu’r cyfwerth)
5. Ar gyfer pob contract a ddyfarnwyd yn ystod 2018-2019, tystiolaeth bod y corff wedi cydymffurfio â’i reolau sefydlog. E.e. copi o’r hysbyseb, yn adrodd i’r corff a chofnodion yn cymeradwyo dyfarnu’r contract.

8. Unrhyw fusnes arall

(a) Erthygl yn y papur lleol “Carmarthen Journal”
Roedd copïau o’r erthygl gyda’r pennawd “Teimlad pendant o hiraeth am yr ysgol nad yw’n bodoli mwyach” wedi’i anfon at bob aelod. Roedd hyn yn dilyn cais gan y Carmarthen Journal am erthygl. Roedd Cynghorydd J. Couch wedi cytuno’n garedig i fod yn gyswllt, a chynhaliwyd llawer o gyfweliadau gyda phobl leol. Diolchwyd i bawb am eu cyfraniad.

(b) Ffordd i’r datblygiad newydd – Heddfryn
Roedd pryderon wedi dod i law gan aelodau’r Cyngor Cymuned ynglŷn â’r traffig ychwanegol, oherwydd y datblygiad newydd yn Heddfryn, yn teithio ar hyd lôn heibio’r Eglwys / Capel. Cynhaliwyd cyfarfodydd safle gan aelodau’r pentref gyda Chyngor Sir Caerfyrddin.

9. Dyddiad y cyfarfod nesaf
Cynhelir y cyfarfod nesaf Nos Fercher 1af Mai, 2019. Y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac yna’r cyfarfod misol.
Show more
Show less