Category Archives: wider afield

Protecting Wales Together

Penawdau Newyddion

“Dod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi”

Click to edit this placeholder text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam elit erat, aliquet ac urna ac, viverra tincidunt dui.

Bydd 130,000 o bobl yn parhau i warchod eu hunain

Bydd bron i 130,000 o bobl yn derbyn llythyr oddi wrth Brif Swyddog Meddygol Cymru yr wythnos hon yn amlinellu’r cyngor diweddaraf er mwyn eu diogelu rhag y coronafeirws.

Diwrnod Amgylchedd y Byd – Arian newydd i natur yn helpu cymunedau i fraenaru’r tir ar gyfer y Gymru rydym am ei gweld ar ôl Covid-19

I ddathlu Diwrnod Amgylchedd y Byd, mae Llywodraeth Cymru yn creu dwy gronfa newydd fydd yn helpu pobl ledled y wlad i greu lleoedd ar gyfer natur yn eu cymunedau, unwaith y cawn fynd heibio’r pandemig hwn.

Staff mewn cartrefi gofal i gael £500 yn ychwanegol

Cadarnhaodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, y bydd staff ceginau a staff domestig mewn cartrefi gofal yn cael y £500 ychwanegol a addawyd i staff gofal cymdeithasol.

Datganiad Ysgrifenedig: Coronafeirws (COVID-19) – Diweddariad Gwarchod – Gwarchod ar ôl 15 Mehefin

Yn wreiddiol, cynghorodd Prif Swyddog Meddygol Cymru’r rhai a oedd fwyaf agored i effeithiau mwyaf difrifol COVID 19 i’w gwarchod eu hunain am gyfnod o 12 wythnos. Daw’r cyfnod cychwynnol o 12 wythnos i ben ar 15 Mehefin ac mae Prif Swyddog Meddygol Cymru bellach wedi cadarnhau’r camau nesaf ar gyfer y grŵp hwn o bobl.

Addysg bellach: coronafeirws

Gwybodaeth am addysg bellach ac addysg uwch yn ystod y pandemig coronafeirws.

Parhau i gefnogi pobl ddigartref yn ystod pandemig y coronafeirws: canllawiau i awdurdodau lleol

Canllawiau i helpu sut i gefnogi a rhoi cartref i’r rheiny sy’n ddigartref ond sydd wedi cael llety yn ystod pandemig y coronafeirws.

Ap newydd yn hanfodol wrth ymweld â chanolfan ailgylchu

Mae Zipporah, cwmni digidol o Gaerdydd, wedi lansio ap trefnu ymweliadau ar-lein di-dâl i helpu Cyngor Bro Morgannwg i ailagor ei ganolfannau ailgylchu ac i leihau amserau aros i’r cyhoedd.

Pwyllgor Lles Anifeiliaid (AWC): barn ar faterion lles anifeiliaid sy’n gysylltiedig â coronafirws (COVID-19)

Adroddiad gan yr AWC ar effeithiau pandemig COVID-19 ar les anifeiliaid.

Cynllun Cefnogi’r Sector Llaeth yn agor ar gyfer ceisiadau

Cafwyd cadarnhâd heddiw gan Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig, y bydd ceisiadau ar gyfer y cynllun newydd i roi cymorth i’r diwydiant llaeth yng Nghymru yn agor ar 18 Mehefin, i gefnogi’r ffermwyr yr effeithiwyd fwyaf arnynt gan yr amodau eithriadol diweddar o fewn y farchnad oherwydd COVID-19.

Datganiad Ysgrifenedig: Fframwaith Gweithredu COVID-19 GIG CYMRU – Cynlluniau’r Chwarter Cyntaf

Cyhoeddwyd Fframwaith Gweithredu GIG Cymru ar 6 Mai 2020. 

Teithio a thrafnidiaeth: cyngor

Gwybodaeth i weithwyr allweddol a phob teithio hanfodol arall.

Ein dealltwriaeth ddiweddaraf am COVID-19 mewn perthynas â phlant ac addysg

Mae’r ddogfen hon yn cynrychioli ein dealltwriaeth ddiweddaraf am COVID-19 mewn perthynas â phlant ac addysg.

Ystadegau ac ymchwil cysylltiedig â coronafeirws (COVID-19)

Data a’r dadansoddiad diweddaraf ar effaith coronafeirws ar gymdeithas yng Nghymru.

Cymorth i ddarparwyr gofal plant: y coronafeirws (COVID-19)

Cynllun cymorth gofal plant, benthyciadau, grantiau a chefnogaeth i ddarparwyr gofal plant.

Canllawiau ar gyfer y gweithle i gyflogwyr a chyflogeion: COVID-19

Canllawiau i gyflogwyr a gweithwyrgadw’n ddiogel yn y gweithle yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Datganiad y Prif Swyddog Meddygol ar yr adolygiad 21 diwrnod: 28 Mai 2020

Cyngor i Weinidogion Cymru ynghylch adolygiad 21 diwrnod cyfyngiadau’r coronafeirws gan Frank Atherton, y Prif Swyddog Meddygol.

 

Cynadleddau i’r wasg dyddiol

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal cynhadledd i’r wasg am coronafeirws yn ddyddiol am 12.30pm, gyda chyfieithydd BSL. Mae modd gweld y cynadleddau yn fyw ar sianel Twitter @LlywodraethCym, BBC One Wales ac S4C. 

 

Astudiaeth Symptomau COVID

Helpwch ni i ymladd coronafeirws trwy adrodd ar eich iechyd yn ddyddiol, hyd yn oed os ydych chi’n teimlo’n iawn.

Gallwch chi helpu’r GIG yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws drwy gwblhau arolwg iechyd dyddiol ar yr ap Astudiaeth Symptomau COVID. Mae’r ap hwn yn addas ar gyfer pawb, nid i’r unigolion sydd â symptomau yn unig.

Bydd yr app yn ein helpu i ddeall symptomau a lledaeniad COVID-19. Drwy ateb rhai cwestiynau cyflym, gallwch chi ein helpu i gynllunio ein hymateb i coronafeirws.

Ni fyddwn yn rhannu eich atebion y tu hwnt i’r GIG a sefydliadau y gellir ymddiried ynddynt sy’n gweithio’n uniongyrchol â’r GIG i ymateb i’r coronafeirws.

 

Profi, olrhain a diogelu

Mae ymgyrch ar y gweill i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd a gweithwyr allweddol o strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu Llywodraeth Cymru. Mae’r wybodaeth ddiweddara am y strategaeth, gan gynnwys canllawiau i gyflogwyr, ar y wefan.  (https://gov.wales/test-trace-protect-coronavirus).Mae deunydd fideo wedi cynhyrchu i ddefnyddio mewn ymgyrchoedd ac i rhanddeiliaid rhannu ar ei sianelu. Mae modd i chi lawrlwytho’r deunydd digidol fan hyn a byddem yn gwerthfawrogi os fyddech yn rhannu ar eich sianelu cymdeithasol, er mwyn rhannu gwybodaeth am y strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu.  

 

Gwybodaeth

 

Addysg a gofal plant

Canllawiau ar coronafeirws i rieni, pawb sy’n gweithio mewn addysg a darparwyr gofal plant

 

Busnesau a chyflogwyr

Cymorth i helpu busnesau a sefydliadau’r trydydd sector yr effeithiwyd arnynt gan y coronafeirws

 

Cyngor iechyd

Aros gartref, hunanynysu, cael cefnogaeth fel person eithriadol o fregus

 

Gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

Canllawiau’r coronafeirws ar gyfer y GIG a phobl sy’n gweithio mewn gofal cymdeithasol, cymunedol a phreswyl

 

Tai

Canllawiau i landlordiaid, cartrefi mewn parciau (symudol) a gwasanaethau cysgu allan yn ystod y pandemig coronafeirws

 

Teithio

Cyngor am y coronafeirws i bobl sy’n dod nôl o wlad dramor neu’n bwriadu teithio

 

Gwirfoddoli (trydydd sector)

Gwirfoddoli yn ystod pandemig y coronafeirws, cymorth i’r trydydd sector

 

Gwasanaethau cymunedol

Cynllunio, tân, cam-drin domestig a thrais rhywiol

 

Swyddi, sgiliau a chefnogaeth ariannol

Help gyda budd-daliadau, i aros yn y gwaith a chael sgiliau newydd

 

Deunydd marchnata digidol

Deunydd marchnata gan gynnwys posteri a dogfennau hygyrch.

 

Dolenni defnyddiol

Llywodraeth Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Busnes Cymru

Edrych ar ol ein gilydd

Gwirfoddoli Cymru

Honouring our Families

A piece from overseas – referring to our twin up north ond yn dal yn berthnasol and it is a lovely read.

Families are special! They provide us with what we need to survive,both as children and as grown ups.  If we’re fortunate enough, we inherit the stories of our families and the individuals, who can make the stories more interesting.

This can bring them to life well after they have passed on.  My childhood was blessed with this legacy.  My mother was the keeper of such stories and what a storyteller she could be! Her knowledge of family genealogy was tapped into by relatives who have now spread out all over the world. 

As I enter my 60th year, I am drawn, more so than ever, to my mothers’ homeland of Wales.  Advances in technology have given us the ability to connect with our families, some lost, misplaced, some still waiting to be found.  These are those whose names and histories spring from our computer screen and with great enthusiasm we dive in to their lives and welcome them home. 

My great grandfather was one of these ‘lost’ souls, destined to never be remembered or given his freedom to connect again to his family of today.  It was by sheer chance that a good friend of mine who is a wonderful family counselor, made a remark regarding the work I’d been doing on Ancestry.com. She was especially impressed that my name, Ann, had been cherished and loved from mother to mother for many generations until it finally rested with me.  We don’t often think about our names.  Unless we’re filling out forms or introducing ourselves to new people.  But whats in a name???  As it turns out, Everything!

It was Ann’s maternal grandfather, Owen Griffith, who, for some reason, caught my attention. ” Llansadwrn?”, I said to myself, ” Llansadwrn? Where in Wales is Llansadwrn?”  It was such a pretty word and it rolled easily off the tongue.  Might I just add here that my grandmother Laura Ann raised her three children with very little of her mother language.  She raised them to speak English because she remembered being beaten as a child for being so bold as to say anything in Welsh and it was made even more difficult for her when her family packed up and moved to Liverpool. But I remembered a little of my mother’s use of the language, which were the basic words, really.  So, I was pleasantly surprised when,  in my very awkward pronunciation, I found  ‘ Llansadwrn’ rolled off the tongue like honey? So, I looked it up on the World Wide Web.

By doing this I felt connected to Owen and I was excited to visit, via the computer, places and buildings he may have seen. In my research I found that Owen was born around 1760 in Llansadwrn, Anglesey, Wales and that he had married Jane and they lived, it seems, quite happily in Llansadwrn, where they are both buried. He was a farmer and, from what I have discovered, worked for a Wm Peacoke Esq.  Jane passed away in 1838 and dear Owen only 4 years later, in 1842. 

Their daughter, Elizabeth carried on the DNA, down the line to me.  I have been blessed throughout my life with some fascinating and totally awe-inspiring moments but knowing that in a small space in Llansadwrn, there is a part of my heritage, a link to those proud Welshmen and Welshwomen  who loved their country and their language and who, without knowing it, have  passed it on in spite of any difficulties. It is now up to me to continue this legacy and teach my three grandsons the little I know. Perhaps one day I will be fortunate enough to honour Owen and Jane with my presence and pray over their graves in Welsh.  Until then, however, my work continues. It is incredible to me that a little place like Llansadwrn is now spoken of and viewed by my family who live in Canada, Australia and the US. Oh, and by the way, I am enrolled in a language class to begin in March 2020…the language I’m learning?  Why Welsh, of course!

 

Llandeilo bypass consultation

Llandeilo By-Pass – Likely to be of interest to residents who travel through Llandeilo:

Advance Notice of the Welsh Government WELTAG2 Consultation on the Llandeilo By-Pass – 3 dates & 2 locations:

Tuesday 3rd December 13.00 until 17.00 Civic Hall, Llandeilo,
Wednesday 4th December 13.30 until 19.30 Civic Hall,
Saturday 7th December 9.30 -12.30 New Location Ysgol Bro Dinefwr

Welsh Government will announce their decision on the traffic solutions needed for the A483T.

Free Christmas Films Plus Pop Up Supper from Gardd Sadwrn

Nightmare before Christmas Sinema Sadwrn

Christmas Fun in the Villages

We’re in that final build up to Christmas and there’s plenty to cheer up even the most humbuggish. We’ve got Christmas Tree Lighting in Llanwrda on the 5th, Cawl and Carols on the 7th, Vestry Venture Mulled Wine and Christmas treats on the 11th and the Christmas tree lighting (carols and Llandeilo Town Band!) at the Reading Room on the 13th.

And finally we also have the fabulous Sinema Sadwrn organising two free Christmas films on the 21st of December, massive thanks to Cliff at the Sextons for being the host and the Reading Room Committee and Community Council for ensuring the showings could be free.

There will also be supper from Gardd Sadwrn to stave off the hunger. A choice of organic hotdogs, veggie hotdogs (with all the trimmings you can imagine), Gardd Sadwrn grown roast pumpkin and bean chilli which you can dress with sour cream or salsa or roasted corn, tortilla chips, sour cream, salsa and cheese. There will be bigger meals for bigger appetites and snacks for the grazers.

Pudding yet to be revealed…..

What are the films I hear you cry

(oh no you didn’t)

(oh yes you did)….

From 4-6pm our children’s screening is The Nightmare Before Christmas!

Tim Burton blends Christmas and Halloween together in his 1993 stop-motion film in a way that’s both spooky and heartwarming all at the same time.

The film tells the story of Jack Skellington, the King of Halloween Town, who stumbles through a portal to Christmas Town and decides to celebrate the holiday, with some dastardly and comical consequences.

Running time 73 minutes, Certificate PG.

Join us for a festive FREE screening at the Sexton Arms – a massive thank you to Llansadwrn Reading Room for supporting this screening.

From 7pm-9pm our evening screening will be Miracle on 34th Street!

In this Christmas classic, an old man going by the name of Kris Kringle (Edmund Gwenn) fills in for an intoxicated Santa in Macy’s annual Thanksgiving Day parade.

Kringle proves to be such a hit that he is soon appearing regularly at the chain’s main store in midtown Manhattan. When Kringle surprises customers and employees alike by claiming that he really is Santa Claus, it leads to a court case to determine his mental health and, more importantly, his authenticity.

Running time 96 minutes, Certificate U.

Join us for this FREE festive screening at the Sexton Arms – massive thanks to the Community Council for supporting this screening.

Thank you to everyone who voted!