Category Archives: Village events

Cinio Mawr 3!

Llansadwrn Big Lunch 2017

Out enjoying the sunshine at Llansadwrn Big Lunch 2018Cyfle arall i gymuned Llansadwrn rannu bwyd blasus a chwmni da CINIO MAWR LLANSADWRN 2019 Dydd Sadwrn 13eg Gorffennaf o 12.00 y.p. Cau Cymuned Llansadwrn

Croeso i bawb

Yr unig beth sydd eisiau i chi ei wneud yw dod ar y dydd gyda bwyd i’w rannu. Os medrwch ein cynorthwyo mewn unrhyw fodd, gwerthfawrogwn hynny’n fawr.
Rhowch wybod os gellwch helpu gyda:

 • Arddurno’r babell;
 • Gosod popeth i fyny / symud byrddau a chadeiriau;
 • Arddurno bord;
 • Parcio;
 • Trefnu neu helpu gyda gweithgareddau ar y dydd;
 • Cyfrannu i’r adloniant amser cinio;
 • Tacluso pob dim ar ddiwedd y dydd.

RHAGLEN:
12.00y.p. Dewch â bwyd i’w rannu (a blodau am y ford os wyt ti’n gallu).
12.30y.p. Cinio & adloniant cerddorol – yn cynnwys Band Tref Llandeilo Band, Harmoni Tywi a cherddorion a pherfformwyr lleol.
3.00y.p. Mabolgampau a gweithgareddau i blant
4.00y.p. Helfa Drysor
5.30y.p. Tynnu Rhaf
8y.p. SINEMA SADWRN yn cyflwyno ‘The Jungle Book’ PG yn y babell. Mynediad AM DDIM hefyd BWYD STRYD i brynu & RAFFL yn y nos (i’w dynnu yn dilyn y ffilm)

A wnewch chi gwblhau a dychwelyd y ffurflen i Trish Evans, Bellview, Llansadwrn, SA19 8LF neu anfon ebost at:
trish-evans@hotmail.co.uk erbyn Dydd Sadwrn 29ain Mehefin os hoffech ddod/yn gallu helpu.
DIOLCH!

  Any information shared here will only be used for the Big Lunch organisation

  YNGHYLCH : CAU FFORDD DROS DRO – C2169 TALYLLYCHAU, LLANDEIL

  Mae cais wedi dod i law am gau dros dro yr C2169, Talyllychau, Llandeilo o fan sydd ½ milltir i’r de-ddwyrain o’r gyffordd â’r B4302 am bellter o 300 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.

  Mae angen cau’r ffordd er mwyn i Utility Services Ltd osod polion BT newydd a hynny o 08:00 ddydd Mercher, 1 Mai 2019 am gyfnod o 3 diwrnod.

  Y llwybr arall ar gyfer traffig sy’n teithio tua’r gogledd-orllewin fydd parhau i gyfeiriad y dwyrain i’r de-ddwyrain ar hyd yr C2169 hyd at y gyffordd â’r C2170. Wrth y gyffordd, troi i’r dde a theithio tua’r de-orllewin ar hyd yr C2170 hyd at y gyffordd â’r B4302. Wrth y gyffordd, troi i’r dde a theithio tua’r gogledd-orllewin ar hyd y B4302 hyd at y gyffordd â’r C2169. Wrth y gyffordd, troi i’r dde a pharhau i gyfeiriad y de-ddwyrain er mwyn dychwelyd i fan sydd i’r gogledd-orllewin o’r man lle mae’r ffordd ar gau. I’r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy’n teithio dwyrain.

  Ffilm Nadolig

  Nightmare before Christmas Sinema Sadwrn

  Gobeithio gallwch chi ymuno â ni yn nhafarn y Sexton’s ddydd Gwener 21 Rhagfyr am ddwy ffilm Nadolig.

  Am 4pm – The Nightmare before Christmas

  Ac am 7pm – Miracle on 34th Street (Rhagor o fanylion am y ffilmiau isod…)

  Bydd mynediad i’r ddwy ffilm AM DDIM. Diolch yn fawr i bwyllgor Darllenfa Llansadwrn am gefnogi’r digwyddiad ac i Cliff yn y Sexton’s am y croeso.

  Bydd swper ar gael gan Gardd Sadwrn hefyd. Bydd dewis o gŵn poeth organig gan gynnwys rhai llysieuol (gyda’r holl drimins), tsili Gardd Sadwrn gyda phwmpen wedi’i rhostio a ffa, gyda hufen sur neu salsa neu India corn, creision tortilla a chaws. Bydd dewis o blât mawr neu blât bach, yn dibynnu faint o chwant bwyd fydd arnoch chi.

  Pwdin i’w gyhoeddi…

  Y ffilmiau

  4pm – The Nightmare before Christmas

  Mae Tim Burton yn cyfuno’r Nadolig a Chalan Gaeaf mewn animeiddiad unigryw o 1993 sy’n iasol ac yn dwymgalon ar yr un pryd. Mae’r ffilm yn dilyn stori Jack Skellington, brenin Tre Calan Gaeaf, sy’n syrthio dryw borth hud i Dre’r Nadolig, ac yn penderfynu dathlu’r ŵyl, gan arwain at ganlyniadau dychrynllyd a difyr.

  Hyd y ffilm 73 munud, Tystysgrif PG.

  7pm-9pm Miracle on 34th Street!

  Yn y clasur Nadoligaidd hwn, mae hen ddyn o’r enw Kris Kringle (Edmund Gwen) yn cymryd lle Siôn Corn yn siop Macy’s ar Ddiwrnod Diolchgarwch am fod y dyn a oedd i fod i wneud hynny wedi meddwi. Mae Kringle mor boblogaidd mae’n cael ei wahodd yn ôl yn gyson i’r siop yng nghanol Manhattan, ond mae cwsmeriaid a gweithwyr eraill y siop yn cael sioc pan fo Kringle yn dweud wrthynt mai ef yw’r Siôn Corn go iawn. Mae hynny’n arwain at achos llys i asesu ei iechyd meddwl, ac yn bwysicach fyth, a yw e’n dweud y gwir.

  Hyd y ffilm 96 munud, Tystysgrif U.

  CAU FFORDD DROS DRO: YR C2161, HEOL Y GELLI, LLANSADWRN, LLANWRDA

  Mae cais wedi dod i law am gau dros dro yr C2161, Heol y Gelli, Llansadwrn, Llanwrda o bwynt 710 metr i’r gogledd-ddwyrain o’r gyffordd â’r C2172 am bellter o 80 metr tua’r gogledd-ddwyrain.

  Mae angen cau’r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd tra bydd Dŵr Cymru yn cysylltu pibell ddŵr newydd o ddydd Llun, 7 Ionawr, 2019 am gyfnod o 2 ddiwrnod.

  Y ffordd arall ar gyfer traffig sy’n teithio tua’r gogledd-ddwyrain fydd mynd tua’r de-orllewin ar hyd yr C2161 hyd at y gyffordd â’r A40. Wrth y gyffordd, troi i’r chwith a theithio tua’r gogledd-ddwyrain ar hyd yr A40 hyd at y gyffordd â’r A482. Wrth y gyffordd, troi i’r chwith a theithio tua’r gogledd-orllewin ar hyd yr A482 hyd at y gyffordd â’r C2161. Wrth y gyffordd, troi i’r chwith a theithio tua’r de-orllewin ar hyd yr C2161 i ddychwelyd i fan sydd i’r gogledd-ddwyrain o’r man lle mae’r ffordd ar gau. I’r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy’n teithio tua’r de-orllewin.

  Llwyddiant cenedlaethol i Sinema Sadwrn – Cymdeithas Ffilmiau Newydd Orau 2018

  Sinema Sadwrn award

  Mae Sinema Sadwrn, sinema gymunedol newydd sy’n cynnal dangosiadau bob mis yn Narllenfa Llansadwrn, yn falch iawn o gael ei henwi’n ‘Gymdeithas Ffilmiau Newydd Orau 2018’ yng ngwobrau Cinema for All, a gynhaliwyd ym mis Medi.

  Lluniodd panel o feirniaid restr fer yn cynnwys sinemâu o Lerpwl, Manceinion, Llundain, Slough a chanolbarth Lloegr, ond Sinema Sadwrn a ddaeth i’r brig. Yn ôl y beirniaid,

  ““Ers ei sefydlu llai na blwyddyn yn ôl, mae’r grŵp yma wedi dechrau arni’n syth gan ychwanegu adnodd poblogaidd, mawr ei angen, at ei gymuned wledig. Gyda dulliau marchnata gwych, cynulleidfaoedd da a rhaglen ddifyr a chytbwys o ffilmiau, mae’r grŵp hwn wedi gosod sylfaen gref ar gyfer y dyfodol. Mae’n glir fod ganddynt weledigaeth, strategaeth i’w chyflawni, a ffyrdd o werthuso hyn oll yn llwyddiannus – sy’n gamp fawr ar gyfer cymdeithas newydd.””

  Sinema Sadwrn accepting the award from the mayor of Sheffield Magid Paddington 2 showing at Sinema Sadwrn
  <
  >
  Sinema Sadwrn accepting the award from the mayor of Sheffield Magid

  Teithiodd dau o wirfoddolwyr y sinema, Drew Moxham a Lisa Denison, i seremoni arbennig yn Sheffield i gasglu’r wobr gan Arglwydd Faer y ddinas, Magid Magid. Roedd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn penwythnos o weithdai a dangosiadau yng nghwmni aelodau o sinemâu cymunedol eraill o bob cwr o’r DU.

  “Roedd hi’n dipyn o sioc ennill y wobr, ac roedd hi’n hyfryd clywed cymaint o eiriau caredig, cyngor a chefnogaeth gan yr holl grwpiau eraill a oedd yn rhan o’r digwyddiad. Gobeithio i ni lwyddo i chwifio’r faner dros Gymru a hybu sinemâu gwledig”, meddai Lisa.

  Mae’r wobr yn deyrnged wych i waith caled gwirfoddolwyr Sinema Sadwrn. Ers eu dangosiad cyntaf ym mis Mawrth eleni, mae’r tîm wedi cyflwyno rhaglen amrywiol o gomedïau, dramâu a chlasuron.

  Maent hefyd yn frwd dros hybu ffilmiau o Gymru drwy raglen reolaidd o ffilmiau byrion a ffilmiau nodwedd. Ym mis Gorffennaf, mentrodd y criw allan o’r Ddarllenfa i gynnal dangosiad am ddim o ‘The Greatest Showman’, a ariannwyd yn garedig gan noddwyr lleol, fel rhan o Barti Mawr Llansadwrn ar y cae cymunedol. Ym mis Awst, cynhaliwyd dangosiad i deuluoedd o ‘Paddington 2’ yn y Sexton Arms, gyda dewis o fwyd blasus wedi’i ddarparu gan Gardd Sadwrn.

  Bydd Sinema Sadwrn yn dychwelyd i’r Ddarllenfa ym mis Hydref i ddangos tair ffilm ddogfen am Gymru wledig, gyda chefnogaeth Canolfan Ffilm Cymru.

  Y brif ffilm fydd ‘Sleep Furiously‘, gan Gideon Koppel, ffilm delynegol ei naws am fynd a dod yng nghymuned Trefeurig. Bydd dwy ffilm fer yn rhan o’r arlwy hefyd: ‘A Good Bitch’, gan Rhys Edwards, am deulu ffermio yn y gogledd a’u cŵn defaid; a ‘Dial-a-Ride’, gan Superfolk Films, sy’n ddarlun teimladwy o’r teithwyr ar wasanaeth bws cymunedol ym Mannau Brycheiniog.

  Bydd lluniaeth ysgafn, cyflwyniad byr a chyfle i sgwrio ar ôl gwylio’r ffilmiau.

  I gael rhagor o wybodaeth am ddangosiadau Sinema Sadwrn, chwiliwch am dudalen Sinema Sadwrn ar Facebook. Croeso i bawb.

  Lluniau gan Mark Epstein