Category Archives: Uncategorized @cy

Dyddiad cau cais Cynllun Setliad yr UE (30-Mehefin)

Rydym yn cysylltu â chi ar ran yr elusen Settled, i’ch gwneud yn ymwybodol o’r dyddiad cau ar 30 Mehefin ar gyfer ceisiadau i Gynllun Setliad yr UE. Mae’r e-bost hwn yn darparu gwybodaeth am y cynllun.

Mae’r e-bost hwn yn darparu mwy o wybodaeth am y cynllun. Byddem yn gwerthfawrogi pe gallech anfon yr e-bost hwn at eich cynghorwyr oherwydd efallai eu bod yn adnabod pobl a allai gael eu heffeithio. Efallai yr hoffech chi bostio peth o’r wybodaeth a ddarperir ar eich tudalen Facebook gymunedol hefyd os oes gennych chi un.

Sefydlwyd Cynllun Setliad yr UE o dan delerau  y cytundeb a wnaeth y DU wrth adael yr UE, mae’n berthnasol i ddinasyddion yr UE ac EFTA a ddaeth i’r DU cyn diwedd y cyfnod Pontio Brexit ar ddiwedd mis Rhagfyr 2020. Mae trefniadau tebyg yn berthnasol ar gyfer dinasyddion y DU sy’n byw ac yn gweithio ar gyfandir Ewrop.

Mae angen i drigolion yr UE ac EFTA yn y DU yr effeithir arnynt gan hyn wneud cais os ydynt yn dymuno cadw eu hawliau i fyw, gweithio ac astudio yn y DU. Nid yw rhai pobl yn ymwybodol bod hyn yn berthnasol iddynt, gan gynnwys hyd yn oed rhai cyn-filwyr oedrannus yr Ail Ryfel Byd a ddaeth i’r DU ymhell cyn i’r DU ymuno â’r UE. Yn ogystal, mae angen i blant rhai sy’n cyrraedd yn fwy diweddar, sydd wedi sicrhau hawliau i fyw a gweithio yn y DU, gael ceisiadau unigol ar eu rhan er mwyn sicrhau y byddant yn gallu cael mynediad at ofal iechyd ac addysg yn y dyfodol.

Mae fideo fer (3-4 munud o hyd) sy’n darparu trosolwg o Gynllun Setliad yr UE a rhai o’r materion dan sylw ar gael ar YouTube gan ddefnyddio’r dolenni a ddarperir waelod yr e-bost hwn:

• Saesneg: https://youtu.be/xtPNwozO0kw

• Cymraeg: https://youtu.be/7kNxiGBHwJ4

Gellir lawrlwytho copïau digidol o bosteri sy’n darparu gwybodaeth am y cynllun trwy glicio ar y delweddau isod neu ar y dolenni a ddarperir oddi tanynt. Gellir argraffu’r rhain i’w harddangos ar hysbysfyrddau cymunedol.

Llansadwrn 2121

Penny Mayes / Acorns of the sessile oak / CC BY-SA 2.0

Ddiwedd 2020 cafodd Graham Craig (Brynhyfryd) ei ysbrydoli gan lyfr The Good Ancestor a dechreuodd feddwl am Lansadwrn yn 2121 a thu hwnt.

Beth allwn ni wneud heddiw i helpu’r gymuned i ddod, pa fath o etifeddiaeth ydyn ni’n moyn ei gadael?

Ei syniad gwreiddiol oedd cael 21 o bobl yn y pentre a’r cylch i blannu coeden derwen ddigoes yn eu gerddi neu ar eu tir yn 2021.

Ychydig ddiwrnodau ar ôl anfon ebost at ffrindiau, roedd 13 lleoliad wedi cael eu cadarnhau! Os hoffech chi gymryd rhan, anfonwch ebost at graham.craig@gmail.com.

Gall y coed dyfu hyd at 20-40 metr o uchder felly bydd angen tipyn o le!

Y bwriad yw prynu coed ifanc gan Coed Cadw ac wedyn eu plannu nhw ym mis Chwefror.

Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda Newyddion

COVID-19: Beth alla i ei wneud i amddiffyn fy hun, fy nheulu, fy ffrindiau a’m cymuned?

Mae profi ac olrhain cyswllt yn ddull profedig o reoli lledaeniad clefydau heintus fel coronafirws, ond nid yw’n gweithio ar ei ben ei hun. Mae angen i bob un ohonom barhau i chwarae ein rhan a dilyn y canllawiau iechyd cyhoedd diweddaraf .

Symptomau mwyaf cyffredin coronafeirws (COVID-19) yw un neu fwy o’r canlynol:

 peswch parhaus newydd

 tymheredd uchel

 colli neu newid i ymdeimlad o arogl neu flas

Os byddwch yn datblygu un o’r symptomau hyn, dylech hunanynysu ar unwaith a dilyn y canllawiau hunanynysu. Dylech hefyd wneud cais am brawf. Peidiwch ag ymweld â’ch meddygfa neu’ch ysbyty i ofyn am brawf, gan y gallech heintio eraill.

Dim ond i’r rhai sy’n profi symptomau coronaidd y galon y mae’r prawf yn effeithiol ac mae angen ei gymryd yn y 5 diwrnod cyntaf o gael symptomau. Dim ond os oes gennych glefyd coronaidd y galon yn awr ac nid os ydych eisoes wedi cael y feirws y mae’n gwirio.

Gwybodaeth am Gyfleusterau profi coronafeirws rhanbarthol https://llyw.cymru/cyfleusterau-profi-coronafeirws-rhanbarthol Os ydych chi’n teimlo na allwch ymdopi â’ch symptomau gartref neu os bydd eich cyflwr yn gwaethygu, neu os nad yw eich symptomau’n gwella ar ôl 7 diwrnod, defnyddiwch y gwasanaeth coronaidd y galon ar-lein 111.

Os nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, ffoniwch 111. Mae app NHS COVID-19 ap yn rhad ac am ddim i’w lawr lwytho a dyma’r ffordd gyflymaf o weld a ydych mewn perygl o glefyd coronaidd y galon. Po gyflymaf y gwyddoch, y cyflymaf y gallwch rybuddio ac amddiffyn eich anwyliaid a’ch cymuned.

Am gwybodaeth ddiweddaraf, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/

Diogelu Cymru gyda’n Gilydd.

Penawdau Newyddion

“Dod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi”

Click to edit this placeholder text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam elit erat, aliquet ac urna ac, viverra tincidunt dui.

Bydd 130,000 o bobl yn parhau i warchod eu hunain

Bydd bron i 130,000 o bobl yn derbyn llythyr oddi wrth Brif Swyddog Meddygol Cymru yr wythnos hon yn amlinellu’r cyngor diweddaraf er mwyn eu diogelu rhag y coronafeirws.

Diwrnod Amgylchedd y Byd – Arian newydd i natur yn helpu cymunedau i fraenaru’r tir ar gyfer y Gymru rydym am ei gweld ar ôl Covid-19

I ddathlu Diwrnod Amgylchedd y Byd, mae Llywodraeth Cymru yn creu dwy gronfa newydd fydd yn helpu pobl ledled y wlad i greu lleoedd ar gyfer natur yn eu cymunedau, unwaith y cawn fynd heibio’r pandemig hwn.

Staff mewn cartrefi gofal i gael £500 yn ychwanegol

Cadarnhaodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, y bydd staff ceginau a staff domestig mewn cartrefi gofal yn cael y £500 ychwanegol a addawyd i staff gofal cymdeithasol.

Datganiad Ysgrifenedig: Coronafeirws (COVID-19) – Diweddariad Gwarchod – Gwarchod ar ôl 15 Mehefin

Yn wreiddiol, cynghorodd Prif Swyddog Meddygol Cymru’r rhai a oedd fwyaf agored i effeithiau mwyaf difrifol COVID 19 i’w gwarchod eu hunain am gyfnod o 12 wythnos. Daw’r cyfnod cychwynnol o 12 wythnos i ben ar 15 Mehefin ac mae Prif Swyddog Meddygol Cymru bellach wedi cadarnhau’r camau nesaf ar gyfer y grŵp hwn o bobl.

Addysg bellach: coronafeirws

Gwybodaeth am addysg bellach ac addysg uwch yn ystod y pandemig coronafeirws.

Parhau i gefnogi pobl ddigartref yn ystod pandemig y coronafeirws: canllawiau i awdurdodau lleol

Canllawiau i helpu sut i gefnogi a rhoi cartref i’r rheiny sy’n ddigartref ond sydd wedi cael llety yn ystod pandemig y coronafeirws.

Ap newydd yn hanfodol wrth ymweld â chanolfan ailgylchu

Mae Zipporah, cwmni digidol o Gaerdydd, wedi lansio ap trefnu ymweliadau ar-lein di-dâl i helpu Cyngor Bro Morgannwg i ailagor ei ganolfannau ailgylchu ac i leihau amserau aros i’r cyhoedd.

Pwyllgor Lles Anifeiliaid (AWC): barn ar faterion lles anifeiliaid sy’n gysylltiedig â coronafirws (COVID-19)

Adroddiad gan yr AWC ar effeithiau pandemig COVID-19 ar les anifeiliaid.

Cynllun Cefnogi’r Sector Llaeth yn agor ar gyfer ceisiadau

Cafwyd cadarnhâd heddiw gan Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig, y bydd ceisiadau ar gyfer y cynllun newydd i roi cymorth i’r diwydiant llaeth yng Nghymru yn agor ar 18 Mehefin, i gefnogi’r ffermwyr yr effeithiwyd fwyaf arnynt gan yr amodau eithriadol diweddar o fewn y farchnad oherwydd COVID-19.

Datganiad Ysgrifenedig: Fframwaith Gweithredu COVID-19 GIG CYMRU – Cynlluniau’r Chwarter Cyntaf

Cyhoeddwyd Fframwaith Gweithredu GIG Cymru ar 6 Mai 2020. 

Teithio a thrafnidiaeth: cyngor

Gwybodaeth i weithwyr allweddol a phob teithio hanfodol arall.

Ein dealltwriaeth ddiweddaraf am COVID-19 mewn perthynas â phlant ac addysg

Mae’r ddogfen hon yn cynrychioli ein dealltwriaeth ddiweddaraf am COVID-19 mewn perthynas â phlant ac addysg.

Ystadegau ac ymchwil cysylltiedig â coronafeirws (COVID-19)

Data a’r dadansoddiad diweddaraf ar effaith coronafeirws ar gymdeithas yng Nghymru.

Cymorth i ddarparwyr gofal plant: y coronafeirws (COVID-19)

Cynllun cymorth gofal plant, benthyciadau, grantiau a chefnogaeth i ddarparwyr gofal plant.

Canllawiau ar gyfer y gweithle i gyflogwyr a chyflogeion: COVID-19

Canllawiau i gyflogwyr a gweithwyrgadw’n ddiogel yn y gweithle yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Datganiad y Prif Swyddog Meddygol ar yr adolygiad 21 diwrnod: 28 Mai 2020

Cyngor i Weinidogion Cymru ynghylch adolygiad 21 diwrnod cyfyngiadau’r coronafeirws gan Frank Atherton, y Prif Swyddog Meddygol.

 

Cynadleddau i’r wasg dyddiol

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal cynhadledd i’r wasg am coronafeirws yn ddyddiol am 12.30pm, gyda chyfieithydd BSL. Mae modd gweld y cynadleddau yn fyw ar sianel Twitter @LlywodraethCym, BBC One Wales ac S4C. 

 

Astudiaeth Symptomau COVID

Helpwch ni i ymladd coronafeirws trwy adrodd ar eich iechyd yn ddyddiol, hyd yn oed os ydych chi’n teimlo’n iawn.

Gallwch chi helpu’r GIG yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws drwy gwblhau arolwg iechyd dyddiol ar yr ap Astudiaeth Symptomau COVID. Mae’r ap hwn yn addas ar gyfer pawb, nid i’r unigolion sydd â symptomau yn unig.

Bydd yr app yn ein helpu i ddeall symptomau a lledaeniad COVID-19. Drwy ateb rhai cwestiynau cyflym, gallwch chi ein helpu i gynllunio ein hymateb i coronafeirws.

Ni fyddwn yn rhannu eich atebion y tu hwnt i’r GIG a sefydliadau y gellir ymddiried ynddynt sy’n gweithio’n uniongyrchol â’r GIG i ymateb i’r coronafeirws.

 

Profi, olrhain a diogelu

Mae ymgyrch ar y gweill i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd a gweithwyr allweddol o strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu Llywodraeth Cymru. Mae’r wybodaeth ddiweddara am y strategaeth, gan gynnwys canllawiau i gyflogwyr, ar y wefan.  (https://gov.wales/test-trace-protect-coronavirus).Mae deunydd fideo wedi cynhyrchu i ddefnyddio mewn ymgyrchoedd ac i rhanddeiliaid rhannu ar ei sianelu. Mae modd i chi lawrlwytho’r deunydd digidol fan hyn a byddem yn gwerthfawrogi os fyddech yn rhannu ar eich sianelu cymdeithasol, er mwyn rhannu gwybodaeth am y strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu.  

 

Gwybodaeth

 

Addysg a gofal plant

Canllawiau ar coronafeirws i rieni, pawb sy’n gweithio mewn addysg a darparwyr gofal plant

 

Busnesau a chyflogwyr

Cymorth i helpu busnesau a sefydliadau’r trydydd sector yr effeithiwyd arnynt gan y coronafeirws

 

Cyngor iechyd

Aros gartref, hunanynysu, cael cefnogaeth fel person eithriadol o fregus

 

Gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

Canllawiau’r coronafeirws ar gyfer y GIG a phobl sy’n gweithio mewn gofal cymdeithasol, cymunedol a phreswyl

 

Tai

Canllawiau i landlordiaid, cartrefi mewn parciau (symudol) a gwasanaethau cysgu allan yn ystod y pandemig coronafeirws

 

Teithio

Cyngor am y coronafeirws i bobl sy’n dod nôl o wlad dramor neu’n bwriadu teithio

 

Gwirfoddoli (trydydd sector)

Gwirfoddoli yn ystod pandemig y coronafeirws, cymorth i’r trydydd sector

 

Gwasanaethau cymunedol

Cynllunio, tân, cam-drin domestig a thrais rhywiol

 

Swyddi, sgiliau a chefnogaeth ariannol

Help gyda budd-daliadau, i aros yn y gwaith a chael sgiliau newydd

 

Deunydd marchnata digidol

Deunydd marchnata gan gynnwys posteri a dogfennau hygyrch.

 

Dolenni defnyddiol

Llywodraeth Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Busnes Cymru

Edrych ar ol ein gilydd

Gwirfoddoli Cymru