Category Archives: Uncategorized @cy

Eiddo Gwag a heb breswyliaeth

Gofynnwyd i ni lunio rhestr o eiddo yn Sir Gaerfyrddin nad ydyn nhw’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd ac sy’n wag, ac sy’n cynnwys unedau diwydiannol, neuaddau cymunedol a swyddfeydd. Bwriad yr ymarfer yw sicrhau bod gennym restr lawn o’r lleoliadau fel bod modd i ni ymateb yn briodol petai angen at y dyfodol.

Ar hyn o bryd y cyfan yr ydym yn ei wneud yw datblygu rhestr o eiddo o’r fath a byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe bai modd darparu’r wybodaeth hon mor fuan a phosibl.

Dylid ymateb i Peter Edwards, Rheolwr Prisio drwy PEdwards@sirgar.gov.uk

Diolch ymlaen llaw am eich cymorth gyda’r ymholiad.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Ragged Robin flower - wildlife image

Cyfle newydd cyffrous – Pecynnau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Mae’n bleser gennym lansio ein cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur – menter newydd sbon wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru sy’n anelu at greu, adfer a gwella cannoedd o gynefinoedd ledled y wlad.

Mae’r broses ymgeisio ar agor nawr i grwpiau a mudiadau cymunedol sy’n awyddus i helpu i gildroi dirywiad byd natur.

I’w gwneud hi mor hawdd â phosib i bobl gymryd rhan, rydyn ni wedi dylunio detholiad o ‘becynnau’ wedi’u teilwra i wahanol grwpiau a sefydliadau. Mae pob pecyn, y mae ei gost wedi’i thalu ymlaen llaw, yn cynnwys planhigion brodorol, offer a deunyddiau eraill. Byddwn yn delio â’r archebion a’r danfoniadau, a bydd ein swyddogion prosiect hyd yn oed yn darparu cymorth ar lawr gwlad i’ch helpu i greu eich man newydd ar gyfer byd natur.

Mae ein pecynnau yn perthyn i dri chategori – cliciwch y dolenni isod am fwy o wybodaeth:

Mae’r broses ymgeisio’n un hawdd ac rydyn ni’n disgwyl llawer o ymgeiswyr, felly gwnewch gais cyn gynted â phosib! Dyddiad cau’r cylch ceisiadau cyntaf yw 12pm ddydd Gwener 6 Mawrth.

Cronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Hoffwn eich hysbysu bod y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Mr Dafydd Llywelyn, yn lansio ei raglen gyllid lle mae grantiau o rhwng £5,000 a £10,000 ar gael i grwpiau a sefydliadau ar draws yr Heddlu.

Mae’r Comisiynydd yn gwahodd ceisiadau oddi wrth sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, yn ogystal â’r sectorau cyhoeddus a phreifat, ar gyfer prosiectau a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ddiogelwch a diogelwch cymunedau lleol ac mae hefyd yn annog sefydliadau i weithio ar y cyd ar hyn.

Byddwn yn ddiolchgar iawn o gael eich cefnogaeth i hyrwyddo’r cyfle hwn ar y cyfryngau cymdeithasol ac o fewn y cymunedau lleol yr ydych yn eu gwasanaethu. Os ydych yn gwybod am unrhyw grwpiau a fyddai’n elwa o’r cyllid hwn, rhowch wybod iddynt amdanynt.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw’r 24ain o Fai 2019.

I gael rhagor o wybodaeth am Gronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.