Category Archives: County Council

Sgam gwe-rwydo Facebook – neges gan Heddlu Dyfed Powys

Os fyddwch chi’n derbyn neges drwy Facebook yn holi “ai ti yw hwn/hon?” Peidiwch â chlicio ar y ddolen. Peidiwch â nodi eich rhif defnyddiwr na’ch cyfrinair ar gyfer Facebook! 

 Sut i ddiogelu’ch hun yn erbyn gwe-rwydwyr 

 Defnyddiwch gyfrineiriau unigryw a chymhleth ar gyfer eich holl gyfrifon ar-lein. Mae rheolwyr cyfrinair yn eich helpu i gynhyrchu cyfrineiriau cryf ac yn eich hysbysu pan fyddwch chi’n ailddefnyddio hen gyfrineiriau. 

 Defnyddiwch ddilysu aml-ffactor lle bo’n bosibl. 

 Byddwch yn ymwybodol o unrhyw negeseuon a anfonir atoch, hyd yn oed rhai gan eich cysylltiadau ar Facebook. Bydd ymosodiadau gwe-rwydo fel arfer yn defnyddio rhyw fath o deilwra cymdeithasol i’ch denu i glicio ar ddolenni maleisus neu lawrlwytho ffeiliau sydd wedi’u heintio. 

 Cadwch lygad allan am unrhyw weithgarwch amheus ar eich cyfrif Facebook neu gyfrifon ar-lein eraill. 

Brys – Diweddariad Band Eang

Yn dilyn ymgyrch y Gronfa Uwchraddio Band Eang, efallai eich bod yn ymwybodol bod cyflenwyr wedi mynegi diddordeb yn eich ardal. I weld pa gyflenwyr sydd â diddordeb yn eich ardal bydd angen i chi fewngofnodi i’r porth – Log in | Broadband Upgrade Fund (campaign.gov.uk).

Bydd angen i chi ddilyn y camau ar ôl mewngofnodi, y dewis ar hyn o bryd yw un unigol sy’n seiliedig ar yr hyn y mae pob darparwr wedi’i gyflwyno fel ei gynnig. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw rwymedigaethau cytundebol o hyd gan y naill barti.

  1. Mae Broadway Partners wedi mynegi diddordeb yn eich ardal, maent wedi gofyn i chi dderbyn y cyflwyniad hwn ar eu rhan.

             Am fwy o wybodaeth cysylltwch â – info@broadwaypartners.co.uk

  1. Mae Beacons Telecom hefyd wedi mynegi diddordeb yn eich ardal chi ac yn cynnig sesiynau ar lein i drafod ymhellach . Gwelir isod –

Beacons Telecom would like to invite you to a presentation on their proposal to install a Fibre to the Premise network throughout Carmarthenshire and Ceredigion

Agenda

1. Beacons Telecom Introduction

2. Areas for installation

3. Beacons Telecom products and services

4. Your choices

5. Broadband Upgrade Fund next steps

Tuesday 5th January 2021 7:00 – 8:00 PM

Link to meeting – https://meet.google.com/qyi-zyac-rjs

Calendar Notice

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=XzhwMzRhY2hrNjUyajBiOWw2MTMzOGI5azZrczQ0YjlvNmgyNDZiOWk2NHNqNmUxaTZzcGpnZzlqNnMgdHJldm9yQGJlYWNvbnN0ZWxlY29tLmNvbQ&tmsrc=trevor%40beaconstelecom.com

Wednesday 6th January 2021 7:00 – 8:00 PM

Link to meeting – https://meet.google.com/tna-gunm-ram

Calendar Notice

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=N251OW1hazVvNzhvY2I2bjY1ZWUzdW9tam0gdHJldm9yQGJlYWNvbnN0ZWxlY29tLmNvbQ&tmsrc=trevor%40beaconstelecom.com

Thursday 7th January 2021 7:00 – 8:00 PM

Link to meeting – https://meet.google.com/afi-xpjj-ruj

Calendar Notice

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NDk1cWFhNGUxNmJjYjJwdjVsa2ZhZnQ0M2IgdHJldm9yQGJlYWNvbnN0ZWxlY29tLmNvbQ&tmsrc=trevor%40beaconstelecom.com

Am fwy o wybodaeth am Beacons Telecom, cysylltwch â info@beaconstelecom.com

Cofio 2020

Poppy-cakes

Mae cyfnod y Cofio yn hanfodol bwysig i bob un ohonom, er mwyn inni allu anrhydeddu gwasanaeth ac aberth cymuned y Lluoedd Arfog.

Mae Llywodraeth Cymru yn llwyr werthfawrogi y bydd Awdurdodau Lleol, cynghorau tref a chymuned, ynghyd ag elusennau a’r Fyddin, yn cynllunio gweithgarwch y Cofio ar gyfer mis Tachwedd 2020 ac rydym am sicrhau bod gan drefnwyr gymaint o wybodaeth ar gael iddynt er mwyn cynllunio gweithgarwch y Cofio’n ddiogel.

O ystyried y sefyllfa bresennol gyda Covid 19, mae’n amlwg y bydd y Cofio eleni yn edrych ychydig yn wahanol i flynyddoedd blaenorol a bydd yn rhaid iddo ystyried y sefyllfa bresennol, gan adlewyrchu’r rheoliadau sydd ar waith ar y pryd i gyfyngu ar ledaeniad y feirws. Bydd Llywodraeth Cymru yn nodi’r achlysur, er ei fod ar ffurf diwygiedig, gyda chyfranogiad yn agoriad Maes Cofio Cymru a Gŵyl Cofio (dan arweiniad y Lleng Brydeinig Frenhinol) a’r Gwasanaeth Cofio Cenedlaethol a fydd yn digwydd yn gyfyngedig.

Er mwyn i drefnwyr allu glynu wrth ganllawiau a chynllunio Deddfau Cofio yn ddiogel, rydym yn rhannu’r canllawiau cenedlaethol a lleol presennol i Gymru ynghylch Covid 19. Gan fod hon yn sefyllfa sy’n symud yn gyflym, byddwn yn dosbarthu diweddariadau wrth iddynt ddigwydd a byddem yn annog trefnwyr i wirio a monitro cyhoeddiadau’n rheolaidd ynghylch gweithgarwch a ganiateir sy’n berthnasol i’r ardal. Nid yw’n bosibl rhagweld ble y byddwn ym mis Tachwedd fel y byddwch yn gwerthfawrogi ond gobeithiwn y bydd y canllawiau canlynol yn helpu i gynllunio gweithgarwch.

Cynhwysir rheolau ar gyfer crynoadau awyr agored a mannau addoli yn y Cwestiynau Cyffredin a gobeithiwn y bydd y rhain yn helpu i gynllunio Deddfau Cofio e.e. Wrth gofebau Rhyfel.

Links / dolenni:

Coronavirus regulations – FAQs / Rheoliadau corona firws – Cwestiynau Cyffredin:

https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau?_ga=2.62663532.1967293491.1600772643-1165475327.1570627919

https://gov.wales/coronavirus-regulations-guidance

Local lockdown information / Gwybodaeth gloi leol:

https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol?_ga=2.63662959.1967293491.1600772643-1165475327.1570627919

https://gov.wales/local-lockdown

Guidance on leaving your home and seeing other people / Canllawiau ar adael eich cartref a gweld pobl eraill:

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-adael-eich-cartref-gweld-pobl-eraill-coronafeirws?_ga=2.84521945.1771770827.1600963895-599435944.1574850030

https://gov.wales/guidance-leaving-your-home-and-seeing-other-people-coronavirus

Coronavirus and the law / Corona firws a’r gyfraith:

https://llyw.cymru/coronafeirws-ar-gyfraith?_ga=2.108742722.1967293491.1600772643-1165475327.1570627919

https://gov.wales/coronavirus-law

Newyddion Diweddaraf Covid Sir Gaerfyrddin

Gan fod y sefyllfa yng Nghymru yn newid o ddydd i ddydd, mae Llywodraeth Cymru yn aml yn diweddaru ei rheolau a’i chanllawiau – rwy’n sylweddoli pa mor anodd yw hi i ddygymod â’r newidiadau amrywiol a chyflym, ond mae’n bwysig iawn i ni wneud hynny.  Mae’n siŵr eich bod yn gwybod bod llawer o gyngor, atebion i gwestiynau cyffredin a dolenni i’r ddeddfwriaeth lawn ar wefannau Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Un o’r prif faterion sydd wedi dod i’r amlwg yn ddiweddar, lle mae angen atgyfnerthu’r neges, yw’r neges ynghylch pobl yn ymgynnull a digwyddiadau dan do.

Y rheol gyffredinol yw na allwch gwrdd yn gymdeithasol dan do â phobl nad ydynt yn eich aelwyd neu’ch aelwyd estynedig. Yn ogystal, o 14 Medi, mae’n rhaid cyfyngu ar y nifer a fydd yn cwrdd o dan do i 6 pherson (heb gynnwys unrhyw blant o dan 11 oed) hyd yn oed o fewn eich aelwyd estynedig. Mae hyn hefyd yn berthnasol mewn mannau fel tafarndai a bwytai ynghyd â chartrefi pobl.

Wrth gwrs, mae llawer o Gynghorau Tref a Chymuned yn rheoli ac yn berchen ar leoliadau cymdeithasol fel clybiau chwaraeon a neuaddau cymunedol, ac mae’n bwysig iawn bod pobl yn cael cyngor priodol ynghylch ailagor y safleoedd hyn a chyn ceisio trefnu digwyddiad yn un o’ch lleoliadau. Mae’r gyfraith yng Nghymru yn gosod cyfyngiadau ar bobl yn ymgynnull o dan do gydag eraill heb esgus rhesymol ac mae hyn fel arfer yn golygu  y dylai unrhyw weithgareddau sy’n cael eu cynnal yn eich lleoliadau gael esgus rhesymol dros wneud hynny.

Ni chaniateir i chi drefnu cwrdd â phobl y tu allan i’ch aelwyd neu’ch aelwyd estynedig i fynd i rywle dan do, megis siopau, caffis, bwytai, bariau neu dafarndai. Yn yr un modd, ni ddylech drefnu i blant fynd i fannau dan do gyda’i gilydd, fel sinemâu neu arcedau difyrrwch, os nad ydynt yn rhan o’r un aelwyd neu aelwyd estynedig.

Er bod cynulliadau o hyd at 30 o bobl yn cael eu caniatáu yn yr awyr agored, dylai oedolion a phlant barhau i gadw pellter cymdeithasol oddi wrth bobl nad ydynt yn eu haelwyd, neu eu haelwyd estynedig, lle bynnag ag y bo modd.

Gweler: https://llyw.cymru/canllawiau-ar-adael-eich-cartref-gweld-pobl-eraill-coronafeirws

Rydych mewn sefyllfa dda iawn fel arweinwyr cymunedol i sicrhau bod y neges hon yn glir.

Efallai eich bod wedi gweld yn y cyfryngau bod ein swyddogion yn ymweld â lleoliadau ledled Sir Gaerfyrddin i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â mesurau Covid-19. Er eu bod yn hapus i helpu lle bynnag y gallant drwy gynnig cyngor a gwybodaeth, cyfrifoldeb y person sy’n gyfrifol am y safle yw sicrhau ei fod yn ymwybodol o’r ddeddfwriaeth a bod popeth mewn trefn. Fel yr uchod, mae ystod o ffynonellau gwybodaeth ar wefannau Llywodraeth Cymru a’r Cyngor Sir.

Yn olaf, mae llawer ohonom fel arfer yn helpu i drefnu digwyddiadau cymunedol ar yr adeg hon o’r flwyddyn, cyn tymor y gaeaf. Yn Llanelli, rydym eisoes wedi gwneud penderfyniad i ganslo’r Carnifal Nadolig blynyddol – roedd hwn yn benderfyniad anodd, ond yr un cywir. Rwy’n siŵr y byddwch yn gweithredu’n ofalus, gan roi sylw i gyngor Llywodraeth Cymru ar ledaeniad y feirws yn y gymuned drwy gynulliadau mawr o bobl.

Cymorth i wella Cysylltedd band eang

Ydy eich cymuned yn gweld hi’n anodd i gael band eang cyflym? Os felly, mae’n bosib gall preswylwyr a busnesau fod yn gymwys i uwchraddio eu band eang.

Mae ymgyrch cronfa band eang y Llywodraeth, a lansiwyd yn Sir Gaerfyrddin ddoe, i helpu busnesau, gweithwyr a chymunedau cefn gwlad i fanteisio ar yr holl fanteision sy’n gysylltiedig â chysylltiadau Rhyngrwyd cyflymach a mwy dibynadwy.

Mae’r Llywodraeth yn cynnig hyd at £1,500 i drigolion a hyd at £3,500 i fusnesau gwledig i uwchraddio i fand eang gigabit. Bydd uwchraddio i fand eang gigabit yn golygu y bydd gan gartrefi a busnesau yn Sir Gaerfyrddin y cysylltiadau rhyngrwyd gorau.

Gan annog cymunedau i ddod ynghyd, gall trigolion a busnesau gyfuno eu diddordeb i gynyddu’r gronfa gyffredinol. Mae’r cofrestri ar agor tan 30 Medi 2020, ac mae trigolion cefn gwlad a pherchnogion busnesau yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i wirio a ydynt yn gymwys.

Bydd rhai safleoedd a busnesau ledled Sir Gaerfyrddin hefyd yn gallu elwa ar gynllun talebau Llywodraeth Cymru, gan gymryd y cyllid posibl ar gyfer safleoedd unigol hyd at £3,000 a hyd at £7,000 ar gyfer busnesau.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y cyllid a ddarperir yn talu am y gost o osod y band eang newydd ar yr amod bod digon mewn prosiect.

Byddem yn gwerthfawrogi pe gallech hyrwyddo hyn o fewn eich cymunedau.

I gael rhagor o fanylion am hyn, cysylltwch â cejenkins@carmarthenshire.gov.uk